Incompliment tràmit per tal de prorrogar els contractes PIF de quart any

Des de la CGT UAB posem en coneixement el fet que determinats departaments de la UAB no han gestionat en els terminis adequats el tràmit per tal de prorrogar els contractes PIF de quart any en el marc de l’RD 103/2019. Bàsicament, el tràmit que no s’ha fet és enviar l’informe positiu d’avaluació a la UPAC (malgrat que aquest informe estava realitzat des de l’estiu) motiu pel qual diversos treballadors han estat donats de baixa de la Seguretat Social, quan haurien d’haver estat prorrogats.

Per aquesta raó, des de la CGT-UAB instem a l’equip rectoral faci un recordatori a cada Departament, amb instruccions clares de com s’ha de fer efectiva la pròrroga del personal PIF, obligant-los a enviar l’informe d’avaluació dins dels terminis adequats per realitzar la pròrroga.

De la mateixa manera, EXIGIM la immediata readmissió dels treballadors i treballadores PIF de quart any que han estat donades de baixa a la Seguretat Social, malgrat complir els requisits per gaudir de la pròrroga preceptiva, sent la responsabilitat única i exclusiva del retard, la mala praxis burocràtica de la institució universitària.

Aprofitem el correu per recordar que l’acord signat entre la CGT i l’equip de Govern de la UAB, arran d’una desconvocatòria de vaga, i posteriorment validat pel Comitè d’Empresa de PDI-L de la UAB és un document amb validesa de conveni col·lectiu, i la UAB ha de vetllar pel seu compliment íntegre, obligant-nos, en cas contrari, a recórrer a la via judicial.

Esperant la vostra resposta el més aviat possible, rebin una salutació cordial,

Secció sindical de la CGT-UAB

Treballadores empreses externes subcontractades

Des de CGT UAB estem al corrent que empreses externes d’activitat fundamental subcontractades per la UAB mantenen la jornada laboral del seus treballadors i treballadores en condicions de normalitat, tot i que la major part dels edificis oberts a la UAB mantenen un ritme de treball mínim.

Per aquests motius, des de CGT UAB exigim:

1. Que es vetlli per la seguretat dels treballadors i treballadores que aquests dies han de presentar-se en el seu lloc de treball, proporcionant equips de protecció homologats que compleixin amb els requeriments de seguretat.

2. Que es redueixi el màxim possible la jornada laboral, ajustant-se als serveis mínims, com a mesura de prevenció de riscos laborals. Aquesta mesura reduiria l’afluència de treballadors i treballadores d’auxiliar de servei i seguretat a les instal·lacions del campus UAB mentre es mantingui l’estat d’alarma, garantint la seva seguretat.

3. Que quedin excloses de prestar aquests serveis persones amb factors de risc, amb persones vulnerables al seu càrrec (malalts i malaltes de COVID-19, persones grans o enfants).

4. Que l’ accés a espais de la UAB que han d’obrir les seves portes es dugui a terme amb la targeta universitària i l’ajuda del personal de seguretat, sense necessitat de mantenir personal de servei i neteja, que s’hi exposa a un risc innecessari.

5. Que es garanteixi la continuïtat laboral i els ingressos de les treballadores subcontractades per la UAB.

6. Que s’abordi urgentment la remunipalització de serveis fundamentals a la UAB, per tal de finalitzar amb subcontractes i externalitzacions que precaritzen, encara més, els treballadors i treballadores. tots els serveis necessaris pel manteniment de la UAB (neteja, vigilancia, etc) han d’efectuar-se amb personal contractat per la UAB i incorporat a la plantilla, tenint prioritat per la seva contractació les persones que actualment duen a terme aquestes activitats per compte d’empreses externes.

Secció sindical de CGT-UAB

Pròrroga de tots els contractes de Personal Docent i Investigador de duració limitada

Benvolguts,

En motiu de la publicació de l’RDL 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, entre elles, la pròrroga de tots els contractes de Personal Docent i Investigador de duració limitada durant el període de l’estat d’alarma i fins a 3 mesos després, des de la secció sindical de la CGT-UAB, reclamem que la pròrroga dels contractes de PDI de duració limitada es subscrigui a nivell col·lectiu dels treballadors de la UAB, i no a l’espera de la negociació individual. Aquesta negociació individual entre la UAB i el treballador, donat el volum de la plantilla, generaria un volum de feina i molèsties innecessàries pel personal de recursos humans destinat a gestionar aquesta situació, sobretot tenint en compte que tothom que s’hi pugui acollir, s’hi voldrà acollir.

Per aquest motiu, des de la CGT-UAB instem a l’equip rectoral a establir la pròrroga a tots els contractes de PDI temporal contemplats en l’RDL 11/2020, sense necessitat de negociació individual, i treure un comunicat als treballadors informant de les mesures adoptades.

Salutacions cordials,

Secció sindical de la CGT-UAB.

Nou avís a la UAB. Contractes externs i d’obra i servei

Companyes i companys,

Ahir vam rebre un comunicat de la Rectora fent balanç de la primera setmana a la UAB arran del decret de l’estat d’alarma per part del govern espanyol per la situació d’emergència sanitària provocada per l’expansió del COVID-19.

Davant l’absència de cap referència a les garanties laborals de les treballadores d’empreses subcontractades ni a la pròrroga dels contractes temporals de recerca i docència, instem a la Rectora a que es comprometi públicament així com que prengui les iniciatives necessàries per tal d’assegurar tant la pròrroga dels contractes temporals com la continuïtat laboral de les treballadores de les empreses externalitzades que desenvolupen la seva activitat a la UAB.

En la línia anterior, us adjuntem la carta oberta enviada per la Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT als Ministres de Ciència i Innovació i d’Universitats del Govern Espanyol.

Apreciados Pedro y Manuel,

 A raíz del estado de alarma decretado dada la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del COVID-19, la actividad de investigación de las universidades y los centros de investigación públicos ha quedado prácticamente paralizada, como bien sabéis.

Aún es temprano para poder evaluar el impacto que esta situación de crisis generará en el conjunto del sistema científico español, pero algunos hechos han suscitado nuestra preocupación, a saber:

 1. Los trabajadores y las trabajadoras con contratos de obra y servicio se encuentran ahora en una situación de indefensión total. El cierre de universidades y centros de investigación, por un período que previsiblemente será superior a un mes, imposibilita el desarrollo de todas las tareas presenciales necesarias para la obra que motiva la existencia del contrato, sea una tesis doctoral, un proyecto de investigación, o tareas administrativas o de apoyo a la investigación. Por esto, si la duración del contrato no se alarga, resultará imposible finalizar la obra en el tiempo establecido.

 2.- Los trabajadores y las trabajadoras de las empresas externalizadas subcontratadas por universidades y centros de investigación públicos, que constituyen el sector más precario dentro del sistema español de ciencia, se encuentran en una situación de indefensión aún mayor. En diferentes universidades y centros de investigación estamos viendo procesos totalmente irregulares, como que se les obligue a usar sus días de vacaciones durante el confinamiento. Se enfrentan, además, al riesgo de despido y a la falta de medidas de protección. Los rectorados y las direcciones de los centros de investigación han obviado posicionarse de forma explícita sobre cuál debe ser la actuación de estas empresas, dejando totalmente en desamparo a sus trabajadores y trabajadoras, quiénes, pese a no tener una relación laboral directa con la administración pública, no dejan de ser una parte más del personal de las universidades y los centros de investigación.

 Por estos motivos, desde la Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT EXIGIMOS que las universidades y los centros de investigación:

 1. Garanticen el 100% del salario y la prórroga de los contratos de obra y servicio y todos aquellos contratos de duración limitada (contratos predoctorales, postdoctorales, PAS, etc.), de quienes no puedan desarrollar las tareas de su contrato durante el tiempo que se mantengan cerrados sus centros de trabajo.

 2. Fiscalicen la actuación de las empresas subcontratadas y que garanticen de forma efectiva tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de las personas subcontratadas por universidades y centros de investigación.

 Del mismo modo, SOLICITAMOS a los Ministerios de Universidades y Ciencia que velen por el cumplimiento de estas medidas de protección de los trabajadores y las trabajadoras de los organismos públicos del sistema español de ciencia.

 Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT

 Secció sindical de CGT a la UAB

CGT exigim a les universitats i centres de recerca que garanteixin el 100% del salari i la pròrroga dels contractes

CAT

Es generalment conegut que el govern espanyol ha declarat l’estat d’alarma arreu del territori arrel la expansió del COVID-19. La totalitat de les universitats i institucions vinculades a la recerca decreten el tancament dels seus campus i instituts, suspenent tota activitat acadèmica i laboral, reduint-la als serveis mínims dictats per la llei.

En aquest sentit, els treballadors i treballadores amb contractes d’obra i servei i/o amb temps limitat es troben en una situació d’indefensió davant la nova conjuntura, ja que el tancament de la universitat i centres de recerca impossibilita el desenvolupament de la obra que motiva l’existència del contracte.

Arran d’això, des de CGT exigim a les universitats i centres de recerca que garanteixin el 100% del salari i la pròrroga dels contractes d’obra i servei i tots aquells contractes de durada limitada (contractes predoctorals, postdoctorals, PAS capítol VI, etc.) que no puguin desenvolupar les tasques contractuals durant el temps de tancament institucional, tenint en compte el còmput total de temps que es mantingui el tancament del centre de treball.

CAST 

Es generalmente sabido que el Gobierno de España ha declarado el estado de alarma en todo el territorio. La totalidad de universidades y centros vinculados a la investigación decretan el cierre de sus campus e institutos, suspendiendo toda actividad académica y laboral, reduciéndola a los servicios mínimos que dicta la ley.

En este sentido, los trabajadores y trabajadoras con contratos de obra y servicio y/o tiempo limitado se encuentran en una situación de indefensión ante la nueva coyuntura, debido a que el cierre de la universidad y centros de investigación imposibilita el desarrollo de la obra que motiva la existencia del contrato.

A raíz de estos hechos, desde la CGT exigimos a universidades y centros de investigación que garanticen el 100% del salario y la prórroga de los contratos de obra y servicio y todos aquellos contratos de duración limitada (contratos predoctorales, postdoctorales, PAS capítulo VI, etc.),  que no puedan desarrollar las tareas de su contrato durante el periodo de cierre institucional, teniendo en cuenta el cómputo total de tiempo que se mantenga cerrado el centro de trabajo.

CGT UAB

Cap treballador/a sense salari per culpa del COVID19

Ahir des del Rectorat es va reunir les representacions sindicals dels treballadors/es depenents de la UAB (PAS i PDI) per tractar diverses mesures referents a la situació d’emergència generada per l’expansió del Coronavirus.

A la reunió vam plantejar que des de l’Equip de Govern s’havia de garantir també els drets de les empreses externes i que treballen a la UAB: bars, centres de copisteria, jardineria, manteniment, etc. Al respecte, des de la CGT UAB requerim al rectorat de la UAB que:

– Que prengui les mesures oportunes per garantir que no hi haurà cap acomiadament de cap treballador/a d’empresa externa a conseqüència de les mesures adoptades a la UAB

– Que prengui les mesures oportunes per garantir que no hi haurà suspensions temporals d’ocupació en empreses externes de la UAB,i que els seus treballadors/es seguiran cobrant el 100% del seu salari

–  Que es vetllarà per fer extensives les mesures de seguretat i de conciliació adoptades pels treballadors/es depenents de la UAB als treballadors/es de les empreses externes a la UAB

Secció sindical de CGT-UAB, 13 de març de 2020

Que el coronavirus no sigui una coartada

Els darrers mesos, i en especial les darreres setmanes, estem vivint l’expansió d’un virus denominat COVID-19 i comunament coronavirus. La seva existència és una evidència, com també ho és el seu impacte que es tradueix amb un nombre creixent de persones infectades i hospitalitzades. Tanmateix, volem destacar el següent:

1. La instrumentalització de la por. En paral·lel, també aquests darrers mesos estem vivint com des dels mitjans de comunicació s’està creant, de manera gradual però sistemàtica alarma social. Només cal veure les imatges de gent amb mascareta a la premsa, o de carros plens als supermercats, escollides curosament per generar un efecte dominó. Es tracta de generar pànic, un pànic que no necessita de cap informació veraç ni d’una anàlisi racional de les dades. La por sempre ha sigut una bona acompanyant del Poder i dels poderosos. En pro de la seguretat, molts casos contra enemics invisibles o sobredimensionats, en molts moments de la història les societats han acceptat que es mutilessin les llibertats. Ara estem patint una altra situació similar. Més informació en el comunicat del Secretariat Permanent de la CGT aquí: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article13283#.XmoBfPR76sw.

2. L’afectació de drets laborals. Alhora, se’ns està sotmetent a una autèntica doctrina del xoc que pot obrir la porta, un cop superada la situació d’emergència sanitària actual, a iniciatives que precaritzin encara més les nostres vides. La patronal Foment del Treball ja ha dit, ben clar, que vol que es facilitin encara més els acomiadaments i que, amb diner públic, s’ajudi a les empreses privades.

Les empreses estan aprofitant la situació per introduir de manera improvisada mesures que poden afectar drets de les treballadores i treballadors. En l’àmbit de la UAB, des dels deganats s’està distribuint un correu del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat que avança la possibilitat d’una suspensió de les classes a les universitats catalanes i la introducció del teletreball com a forma d’impartir docència. En relació a aquest fet, cal assenyalar que l’empresa es troba obligada a posar al nostre abast els mitjans materials per poder dur a terme les nostres tasques. Si no tenim els mitjans informàtics o la connexió per fer teletreball no podrem complir l’ordre. La responsabilitat de resolució dels problemes tècnics que pugui sorgir és de l’empresa. Més informació en el comunicat del Secretariat Permanent de la CGT aquí: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13279

3- En la reunió celebrada avui amb representants de l’Empresa, hem exigit l’elaboració d’ una guia als treballadors i treballadores amb informació relativa al procediment a seguir per confinament o malaltia i informacions sobre com acollir-se a baixa per accident laboral. L’empresa no ha donat cap solució per als casos de les treballadores i treballadors que han de quedar a la cura dels infants o d’altres persones a càrrec.

Secció sindical de CGT-UAB

8M LLUITANT CANVIAREM EL MÓN

EL PATRIARCAT NO DESCANSA EN DIUMENGE

Per això el 8M la CGT convoquem vaga laboral, de consum i de cures.

MANIFESTACIÓ DIUMENGE 8M a les 17:00h PLAÇA UNIVERSITAT

Des de la CGT, un any més, tornem a alçar la veu contra el patriarcat perquè:

  • Precaritza i invisibilitza les dones: Tenim salaris més baixos, ens assignen tasques de menor visibilitat i la nostra vida laboral és més precària, curta i inestable.
  • Explota doblement les dones: Assumim majoritàriament les tasques domèstiques i de cures tant els dies laborables  com els dies festius, sacrificant el nostre temps d’oci pel bé comú.
  • Conquereix, maltracta i assassina les dones: El nostre cos es converteix en un objecte a “conquerir” per l’home. Som víctimes de maltractament i feminicidis.

Perquè vaga un diumenge? Els diumenges són dies laborables per milers i milers de treballadores a Catalunya. Molts comerços i establiments d’oci obren en diumenge, i les tasques de cura (cuidadores de gent gran, treballadores de la salut, etc.) les continuen duent a terme majoritàriament dones, massa sovint en jornades maratonianes.

I si no treballes en diumenge? Podràs participar en les activitats que hagin organitzat els comitès de vaga 8M del teu barri o ciutat: busca per xarxes, penja el davantal i participa-hi. I si vols solidaritzar-te amb les dones que fan vaga, pots destinar els diners d’un dia de sou a alguna organització feminista.

I si ets home? També tens dret a vaga, oh, i tant! Però et donem idees per viure-la diferent:

  • Cobreix els serveis mínims.
  • Cedeix el protagonisme.
  • Assumeix les tasques de cures.
  • Tingues una actitud respectuosa i d’escolta.

CONTRA ELS ABUSOS DEL PATRIARCAT
LLUITANT CANVIAREM EL MÓN!!
8M VAGA FEMINISTA

CGT – UAB

Secció sindical CGT – UAB

@cgt_uab

https://cgtuab.wordpress.com/

Guanyarem el 4t any! Demà a les 9:00 concentració al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Aquest dimarts 25 de febrer a les 9:00, el Col·lectiu de Doctorandes en Lluita i la CGT han convocat concentració a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). És llavors quan tindrà lloc la vista del judici contra les universitats catalanes i el Govern de la Generalitat per l’incompliment del Reial Decret 103/2019 sobre l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF).

Des de fa mesos, el col·lectiu Doctorandes en Lluita i la CGT, hem emplaçat reiteradament les universitats catalanes i centres de recerca a aplicar l’EPIF, vigent des del 16 de març del 2019. Gràcies a la mobilització, hem aconseguit que universitats i centres apliquin els minsos increments salarials establerts al Reial Decret (16.127 de sou mínim els dos primers anys de contracte, 17.279 el tercer any i 21.599 pel quart).

Tot i això, la gran majoria s’han mantingut ferms en no aplicar la pròrroga d’un quart any als contractes predoctorals, incomplint així la normativa. Només a la UAB s’està duent a terme, arran d’un acord signat amb la CGT el juny passat per desconvocatòria de vaga.

L’incompliment persisteix malgrat els informes d’Inspecció de Treball i del Síndic de Greuges de Catalunya instant a l’aplicació de la pròrroga del quart any. Així doncs, universitats i Govern són plenament conscients de la seva obligatorietat. No aplicar-la deixa a centenars d’investigadores treballant sense contracte i cobrant l’atur. Un frau de llei, a més d’immoral.

Els endarreriments en implementar aquesta normativa responen a una voluntat perversa d’escatimar recursos econòmics a costa de malmetre la qualitat de vida, ja de per si precària, de les joves investigadores d’aquest país. No ho podem permetre. Cal fer una passa endavant en la lluita per la dignificació de les condicions de treball a les universitats i centres de recerca.

Davant la inoperància, l’obstruccionisme i el xantatge de les administracions, les investigadores predoctorals de Catalunya ens plantem. Per aquest motiu, el 25 de febrer, a les 9:00, ens veiem al TSJC! al Passeig Lluís Companys, 14-16 (L1 i Renfe Arc de Triomf).

 

Carta abierta a los ministros de Ciencia y Universidades

El problema no radica solo en los recursos, sino en la distribución de estos. Es un modelo económico neoliberal que requiere la mercantilización a ultranza

A raíz de la formación del nuevo gobierno y la asunción de vuestras respectivas carteras, una serie de trabajadoras del sector científico y universitario del Estado hemos decidido escribiros esta carta abierta, con la confianza de que, por una vez, el cambio de gestores en el escalafón ministerial repercuta en un cambio real en el maltratado sistema científico español. Es previsible que, en las próximas semanas, volvamos a oír, desde izquierdas oficiales y oficiosas, la vieja cantinela del incremento en la financiación científica. Y aunque es necesario, consideramos que hay que ir más allá y atacar la raíz del problema.

Continúa en

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Carta-abierta-ministros-Ciencia-Universidades_6_997110298.html

Coordinadora Estatal de Investigación y Universidades de la CGT