COVID-19: retorn a la UAB amb un abusiu formulari d’accés habitual i un distanciament inferior a l’establert

NO OMPLIS EL FORMULARI D’ACCÉS HABITUAL, ÉS ABUSIU I LA UAB BUSCA EXIMIR-SE DE RESPONSABILITATS LEGALS

 • La UAB és legalment responsable de vetllar per la seguretat i salut del personal.
 • Si omples el formulari d’accés habitual fas recaure sobre la teva persona tota la responsabilitat.
 • No omplis el formulari!! Si et volen forçar a omplir-lo s’estan vulnerant els teus drets. Avisa’ns a cgt.ensenyament@uab.cat.

Benvolgudes, benvolguts

La rectora va enviar un e-mail el passat dijous informant sobre les instruccions per tornar al treball presencial a partir del dilluns 6 de juliol. Val a dir que són mesures menys restrictives que les decretades per la Generalitat pel seu personal. Una vegada més la UAB anteposa els interessos econòmics a la salut i conciliació del personal.

Però les mesures de la UAB amaguen un fet molt més greu, amb el formulari d’accés habitual, que és en realitat un declaració responsable, volen fer recaure sobre el personal la responsabilitat de vigilar-se la salut sota amenaça de que les treballadores pateixin conseqüències penals, civils o administratives.

Volem recordar a gerència que la llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals en el seu article 14 (Derecho a la protección frente a los riesgos laborales)  s’esmenta que el personal té dret a la protecció eficaç de la salut i que l’empresari és qui té el deure de protegir la salut del personal, ha de garantir la seva seguretat en tot els aspectes relacionats amb la feina.

És per tant la UAB la responsable tant d’assegurar que el personal treballi en condicions com de formar al seu personal en quan a prevenció de riscos laborals.

Per tant, la UAB, amb el formulari de responsabilitat busca eximir-se de la seva responsabilitat en materia de prevenció de riscos i fer-la recaure sobre el personal.

Exigim a la UAB que:

  – Retiri el formulari de responsabilitat i que deixi d’evadir les seves responsabilitats.

  -Que faci un formulari per detectar vulnerabilitats per ser avaluades per la Unitat de salut Laboral.

  -Que transformi el contingut en unes instruccions d’actuació sense haver  de signar cap tipus de responsabilitat.

A TOT EL PERSONAL DE LA UAB: NO OMPLIU EL FORMULARI, SI ET VOLEN FORÇAR A SIGNAR-LO S’ESTAN VULNERANT ELS TEUS DRETS. AVISA’NS A cgt.ensenyament@uab.cat.

A més, i davant la pretensió del Consell Universitari de Catalunya de reduir les distàncies mínimes interpersonals de seguretat a les aules, us recordem que continua sent d’aplicació el que estableix el Reial Decret-llei 21/2020: “ caldrà assegurar que s’adopten les mesures necessàries per a garantir una distància interpersonal mínima de, almenys, 1,5 metres, així com el degut control per a evitar aglomeracions. Quan no sigui possible mantenir l’esmentada distància de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adients per a prevenir els riscos de contagi. Ús obligatori de mascaretes: veure article 6 de l’esmentat reial Decret-Llei

Secció sindical CGT – UAB
https://cgtuab.wordpress.com
@cgt_uab

Propostes que defensarem des de la CGT-UAB a la Mesa negociadora entre el Comitè d’Empresa i l’Equip de Govern

A tots els i les treballadores de la UAB

A tot el PDI

Aquest dilluns a les 12h hi ha una mesa negociadora entre el Comitè d’Empresa del PDI laboral i l’Equip de Govern demanada per la part sindical. Amb aquest comunicat us volem fer arribar tres dels punts centrals de l’ordre del dia i les propostes que hi defensarem des de la CGT-UAB.

–  Contractació del professors/es associades el curs 2020/2021

Des de CGT-UAB sempre hem defensat la continuació del professorat contractat i la necessitat d’erradicar l’extrema precarietat de gran part del professorat associat amb polítiques actives d’estabilització. Entenem que ara més que mai és necessari concretar-les i així ho demanarem novament a l’Equip de Govern. Ara ens trobem novament en el moment en que s’està reprenent la contractació pel curs 2020-2021 sense que s’hagi ofert cap pla d’estabilització, havent perdut el Rectorat una altra oportunitat per reduir la precarietat laboral a la UAB. Donada la situació actual, que en cap cas és responsabilitat de qui pateix la precarietat, i a fi d’evitar perjudicis, des de CGT-UAB defensarem:

 1. a) Que es garanteixi la validesa dels concursos de professor/a associat celebrats els cursos anteriors.
 2. b) Que es renovin automàticament els contractes vigents pel curs 2020/2021 i s’apliquin els compromisos que es van adoptar de fer contractes de nivell A3 en lloc dels de nivell A2 que es feien a determinats departaments com el d’Empresa. També demanarem al rectorat que consideri vàlides les justificacions d’activitat laboral externa lliurades pel curs passat.
 3. c) Que s’ampliï el període de justificació dels 48 mesos cotitzats de 4 a 5 anys, pels contractes de professors/es associat/des que aquest curs no treballen a la UAB.

Les mesures b) i c) s’han acordat amb altres seccions sindicals del comitè d’empresa del PDI i responen a la necessitat de no penalitzar encara més a treballadors/es, sovint molt precàries, que ja estan patint les conseqüències de l’aturada econòmica derivada del COVID19.

– Aplicació de les pròrrogues detallades als RDL 11/2020 i successius al personal acadèmic contractat

Com ja hem anat fent públic, en aquest apartat defensarem que es prorroguin tots els contractes de PIF (FI, FPI, FPU, PIF-UAB, etc) i investigadors/es postdocs de capítol VI per un termini equivalent a la durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives més tres mesos addicionals. Aquesta mesura ja la contemplen les disposicions del RDL11/2020 i RDL15/2020. Defensarem, a més, que aquestes pròrrogues s’apliquin també als contractes als quals els hi falti més d’un any per la seva extinció. Considerem que l’impacte en la recerca de l’aturada derivada del confinament afecta al conjunt dels i les investigadores i que, en general, tindrà una durada superior a la de les restriccions a la mobilitat i a les activitats decretades durant l’Estat d’Alarma (caldrà reprendre molts experiments i/o treball de camps des de zero, per exemple). A més, la normativa vigent permet a la UAB modificar la seva despesa per tal de cobrir aquestes situacions.

– Sobre la situació salarial i contractual dels postdocs de capítol I

Els contractes de postdocs “docents” amb càrrec a capítol I que realitza la UAB són contractes de formació per decisió de la pròpia UAB, en aplicació de l’art. 22 de la Llei 14/2011 de la Ciència. Com a secció sindical reiteradament hem criticat aquest fet i l’Equip de Govern ha rebutjat també repetidament canviar la modalitat de contracte. En tot cas, el tipus de contracte utilitzat per la UAB només permet cobrir 80 hores de docència (art. 22e) i la seva retribució no pot ser inferior a la del personal investigador que realitzi activitats anàlogues (art. 22d).

Com a sindicat defensarem l’escrupolós respecte de la normativa vigent i remarcarem que en cap cas és acceptable que en un mateix centre de treball, persones amb el mateix tipus de contracte tinguin condicions de treball i salarials diferents. En definitiva, exigirem l’aplicació del principi de no discriminació en la contractació. Rebutjarem també que els costos de l’increment salarial es traslladin als departaments, atès que la situació actual no és responsabilitat seva.

Tanmateix, oferirem a l’Equip de Govern la possibilitat de pactar processos transitoris en el marc d’un procés d’estabilització, que culmini en un termini raonable amb la convocatòria de places de lector i d’agregat/titular (en funció de l’acreditació disposada per qui ocupi una plaça de postdoc docent) per a cada plaça actual de postdoc de Capítol I.

Des de CGT seguirem lluitant per l’estabilització en contractes indefinits de tota la plantilla de la UAB, i per la fragmentació de la plantilla en grups amb contractes destinats a la realització dels mateixos treballs i que comportin diferències en la remuneració i en les situacions laborals.

Per qualsevol qüestió, no dubteu en contactar-nos.

Secció sindical de CGT-UAB


 Secció sindical de la CGT a la UAB

COVID-19, tornada a la presencialitat, que no t’enganyin!

Visualització prèvia de la imatge

Benvolgudes, benvolguts

La UAB ha establert un pla de desconfinament totalment insuficient en quant a preservació de la salut de la plantilla. No facilita EPIs a la plantilla, les mascaretes quirúrgiques aportades són de paper de fumar, fa recaure la responsabilitat del diagnòstic sobre la pròpia plantilla, es permet l’entrada d’estudiants (quan es podria ajornar fins a la finalització de la desescalada, ja que la Instrucció 6/2020 permet posposar fins al 30 d’octubre el lliurament de TFM, TFG i l’avaluació de Pràctiques Externes), etc.

Però a més hem pogut constatar que Gerència juga a la desinformació per tal de que les treballadores no sàpiguen si han de tornar a treballar o no i sota quines condicions. S’estan dedicant a enviar e-mails que no arriben a tothom del PAS, i que no arriben al PDI, amb informacions ambigües, contradictòries, contràries a recomanacions de salut i fins i tot que incompleixen les instruccions del seu propi document de desconfinament.

Us volem fer coneixedores de que, seguint el propi pla de desconfinament de la universitat, no has d’anar a la UAB si: 

 • Si la teva feina es pot fer des de casa.
 • Si tens infants o gent gran a càrrec, pots treballar des de casa o acollir-te a un permís de deures inexcusables si no pots fer feina en remot. 
 • Si ets persona vulnerable (hipertensió, malalties cròniques de cor, fetge, ronyons o pulmons, diabetis, obesitat, malalties psiquiàtriques, càncer, embaràs, > 60 anys, >50 anys amb comorbiditat, etc.), no et pots reincorporar fins la darrera fase del desconfinament.
 • Per poder anar a treballar presencialment la Unitat de Salut Laboral ha de fer-te una enquesta i determinar que no tens cap vulnerabilitat per poder accedir a la UAB. Gerència t’hauria d’haver enviat un link amb l’enquesta, malgrat que ens consta que convenientment no ho han enviat  a tothom. 
Per tant, encara que t’ho demani la teva o el teu cap o l’administració de centre, no pots anar a treballar a la UAB, només podràs fer-ho si es donen els condicionants esmentats. 
 
Si tens cap dubte, et volen fer anar a treballar a la UAB quan no et pertocaria, o creus que no s’està protegint suficientment la teva salut,  explica’ns-ho a cgt.ensenyament@uab.cat.

QUE NO T’ENGANYIN, AMB LA SALUT NO S’HI JUGA.  

Secció sindical CGT – UAB

PRIMER DE MAIG 2020: PASSEM A L’OFENSIVA! QUE NINGÚ QUEDI ENRERE. Comunicat de la Taula Sindical de Catalunya (CGT – CNT – COBAS – COS – IAC – SO)

PRIMER DE MAIG 2020: PASSEM A L’OFENSIVA! QUE NINGÚ QUEDI ENRERE

Aquest any vivim un Primer de Maig atípic, una jornada de lluita que es veu alterada per l’expansió de la pandèmia mundial de la COVID-19.

La crisi portada pel virus no només ha afectat sanitàriament, també ho ha fet en l’àmbit laboral i social. Lluny del que ens volen fer creure, però, aquesta crisi no és res del tot inesperat: La política de retallades aplicades pel govern de l’Estat espanyol i el govern català dels darrers anys ha provocat un col·lapse sanitari que ha comportat milers de morts i unes noves polítiques associades que han posat el benefici d’uns pocs per sobre de la salut de totes les treballadores (ERTOs, acomiadaments, imposició d’anar a treballar de serveis no essencials…)

Els sindicats combatius, lluny de quedar-nos aturats, hem realitat una feina d’acompanyament i lluita de la mà de totes les treballadores afectades per aquestes polítiques i d’altres organitzacions socials per no deixar ningú enrere.

Aquest Primer de Maig tampoc ens aturem, seguim lluitant pels drets de totes les treballadores i anunciem que passem a l’ofensiva i que si pretenen que aquesta crisi la tornem a pagar les treballadores, ens hi trobaran de cara. És per això, que reclamem l’aplicació de les mesures de xoc mentre duri el confinament i anunciem un període de mobilitzacions i lluita permanent un cop acabi el confinament perquè tot canviï i que les treballadores no tornem a sortir perdent per una crisi que no hem provocat nosaltres. Per aquest motiu, les centrals signants defensarem els següents punts conjuntament a tots els centres de treball on tinguem presència.

Mesures de xoc mentre duri el confinament:

1- Garantia patronal dels EPIs i protocols de protecció i de proves PCR per tots els treballs que ho requereixin.

2- Aturada de tota activitat econòmica no essencial.

3- Nul·litat de tots els ERTOs d’empreses amb beneficis.

4- Nul·litat de tots els acomiadaments declarats improcedents.

5- Establiment d’una renda bàsica universal i prou incompliment de la renda garantida per part de la Generalitat.

6- Gestió Pública de tots els serveis.

7- Gestió Pública i recuperació immediata de tots els serveis públics privatitzats.

8- Reducció dràstica dels impostos a cooperatives de treball horitzontal, i d’autònoms sense assalariats.

9- Regularització de totes les treballadores sense papers i migrants.

Mesures Post Confinament i davant la crisi econòmica i social:

1- Retirada total de les reformes laborals, salaris i pensions dignes per tothom als 65 anys.

2- Fi de l’acomiadament lliure: dret a opció a reingrés al lloc de treball en cas d’acomiadament improcedent.

3- Prohibició de l’externalització de serveis de la pròpia empresa (per combatre la precarietat, prou segmentació amb la temporalitat i ETTs).

4- Repartiment del treball: Prohibició de les hores extres, reducció dràstica de la jornada laboral i l’edat de jubilació.

5- Reforma fiscal a Catalunya i a l’Estat: qui més té que pagui més.

6-Aprovació i aplicació del conveni de l’OIT de les treballadores de la llar i regularització de totes les treballadores sense papers i migrants.

7- Relocalització del teixit productiu en clau ecològica i superació de l’economia fòssil.

8- Enfront l’autoritarisme i la vigilància digital, garantia de llibertats fonamentals al carrer i d’intimitat a la xarxa, derogació de la llei Mordaza.

9- No paguem el deute, exigim a la UE que la banca i les multinacionals paguin per no deixar ningú enrere, intervenim les empreses per garantir la planificació racional i democràtica de l’economia.

Passem a l’ofensiva i cridem ben fort que no volem cap nou pacte com el de la Moncloa per afavorir el capital. Aquest Primer de Maig a les 18h tothom al balcó amb el sindicalisme combatiu!

SOLS EL POBLE SALVA EL POBLE! QUE NINGÚ ES QUEDI ENRERE!

Taula sindical de Catalunya: CGT – CNT – COBAS – COS – IAC – SO


Secció sindical de la CGT a la UAB

Cal aturar el desastre a les residències de gent gran

Si hi ha un col·lectiu vulnerable a la pandèmia de COVID19, aquest és el de la gent gran. No calia fer grans informes per preveure les conseqüències de l’entrada del virus en concentracions de persones tan sensibles: les residències.

Oficialment es reconeixen 1100 defuncions a les residències catalanes per COVID19. La realitat és que són moltes més perquè les morts ‘naturals’ sense contrast de test no sumen a la quantitat reconeguda com a tal. Moltes d’elles ocultades per evitar mala publicitat.

Les nostres seccions sindicals ens han fet arribar casos d’en què s’ordena als treballadors/es no portar màscares ‘perquè els avis estiguin tranquils’, després de no proporcionar EPIs homologats. En altres casos els EPIS es reparteixen només a infermers/es però no a asistentes o personal de neteja, com si el virus actués de forma diferent segons la professió.

La gestió de les residències privades o concertades s’ha demostrat tan nociva com la resta del sector sanitari privatitzat. S’imposa el control de cost per obtenir el màxim de benefici i els resultats els hem vist tots i totes. De la mateixa forma que per garantir el benestar comú calia posar tot el sector sanitari privat a les ordres de les indicacions públiques, és imperatiu posar sota el control públic les privades i no només la seva ‘gestió’ de forma temporal.

La Generalitat no actua tard, sino tardíssim. Els ulls grossos i manca de supervisió del  departament de Treball, afers socials i famílies amb aquestes empreses ens ha abocat a la situació actual. Ara bé, des del secretariat permanent de la CGT de Catalunya creiem que el que cal fer primer de tot és actuar enèrgicament per aturar aquest desastre. Cal que el Departament de Salut realitzi tests inmediatament per separar casos positius de la resta de la població de residències. Cal que es proporcionin JA equips EPI a TOT el personal, per evitar noves transmissions del virus i protegir als i les treballadores que estan tenint cura de les persones que hi viuen, així com a les persones usuàries. Hi ha moltes vides en joc.

I després caldrà exigir responsabilitats i evidentment posar en mans del sector públic la gestió i propietat de residències i centres sanitaris. La nostra salut no és un negoci.

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

 

Secció sindical de la CGT a la UAB

Prou mentides! Aquesta és la realitat de la sanitat catalana. Comunicat del Secretariat Permanent de CGT Catalunya.

Fa dies que a les reunions que mantenim com a CGT als diversos hospitals les direccions i les administracions ens demanen als diversos sindicats ‘comprensió’. Que “la població no està preparada per saber el que està passant, cal evitar alarmismes i el pànic”. I efectivament, comprovem com els mitjans de comunicació i els responsables polítics estan endolcint la realitat que vivim els i les professionals que hi treballem i la que viuen els malalts. Seguint aquestes directrius feu molt bona feina, però no ajudeu.

I hem aguantat. Aguantem quan anem a treballar amb bosses d’escombreries, amb material EPI d’un sol ús reutilitzat fins a 8 vegades, doblem torns, ens enfrontem al virus amb escassa o nul•la protecció i caiem malalts. Centenars cada setmana; a les ambulàncies, urgències, UCIs i plantes. I aguantem.

Aguantem quan sortim al carrer a plorar quan desintubem a una persona que està lluitant contra la malaltia, perquè cal fer espai a un altre. Se’ns fa un nus a la gola quan portem a un malalt a una sala, sense opció a plantar cara, perquè tenim només un respirador i tres persones que el necessiten. Aguantem els efectes de les retallades i les suplim amb més esforç perquè volem salvar el màxim de vides.

Però arriba un moment en que quan ens demanen responsabilitat el que volen és que siguem còmplices d’una mentida. I la CGT no ho serem.

Menteixen quan diuen que els protocols aplicats són els de sempre. No s’està estalviant patiment als pacients, el que estan fent és prioritzar a qui té més possibilitats de viure enviant, per tant, a persones a morir per què no hi ha recursos materials disponibles. Menteixen quan diuen pels mitjans, en horari de màxima audiència, que hi ha milions de mascaretes de camí: la inmensa majoria són quirúrgiques (de paper) i no serveixen per evitar-nos contagis als i les treballadores que fem funcionar la sanitat. I hem d’aguantar perquè si nosaltres caiem, si nosaltres emmalaltim i ens morim, caurà tot.

No entenem com és que les comandes d’EPI han trigat tant a fer-se, sabent el que ja es sabia. No entenem perquè el govern de l’estat acaba de fer arribar una directiva per la qual no permet als comitès d’empresa aturar l’activitat dels centres de treball que no compleixen de les normes de prevenció pel COVID19. No entenem perquè es vol reprendre l’activitat d’empreses que no són ara mateix imprescindibles quan això inevitablement suposarà un increment de milers de morts. No es tractava d’evitar contagis, de salvar vides? O és que hi ha unes altres prioritats?

Potser, de fet, ho entenem tot massa bé. Els governs de la Generalitat i Estat estant prioritzant l’economia a la vida de les persones, el funcionament de les empreses a la capacitat sindical d’aturar la producció, l’enganyar a la població mentre hi ha desenes de morts diàries evitables per falta de recursos al sistema sanitari català. Fan creure que no hi ha problema d’equips de protecció mentre ens envien a tenir cura dels pacients amb material degradat o sense.

A la CGT tractem a la població com adulta, no serem còmplices d’un engany. La situació és dura i és tal com us l’expliquem. Ens hi seguirem deixant la pell, però tot aquest esforç no serà de la mà de qui menteix i ha sigut incompenten en la gestió d’aquesta pandèmia. Caldrà que, entre tots i totes, fem sentir com una exigència que no se’ns amagui la veritat. Que per davant dels beneficis de les empreses, hi ha la vida de les persones.

I que la millor manera de reconèixer la tasca de qui lluita cada dia per salvar vides, és proporcionant tot els mitjans possibles per a que ho puguin fer.

Comunicat del Secretariat Permanent de CGT Catalunya

Secció sindical de la CGT a la UAB

 

La cobdícia dels beneficis posa en risc a milers de treballadors. Comunicat del Secretariat Permanent de CGT Catalunya

Dimarts prop d’un milió de treballadors i treballadores catalanes tornaren a la feina, amuntegats en transports públics i treballant en entorns que no disposen de material preventiu protector. Des de la CGT de Catalunya tenim molt clar que aquesta decisió comportarà una gran quantitat de nous contagis i morts evitables. I hi han responsables.

Ara que l’epidèmia estava en camí de perdre força, es prioritza l’economia i els beneficis empresarials a la vida. Aquesta vegada li han posat vestit de “reactivació econòmica”. Entre la patronal, CCOO i UGT i els governs, ens volen vendre que anar a treballar seguint unes recomanacions que no són d’obligat compliment i que per tant no es portaran a terme en la majoria de casos, ja ens immunitza dels 4000 positius diaris.

Observem una completa sincronia de CCOO i UGT amb governs i patronals. Primer aplaudint la mesura del ‘permís retribuït recuperable’ que suposarà posar en mans de les empreses 72 hores de la vida personal de milions de treballadors i treballadores. Després, en un pacte acordat amb la Generalitat i patronals catalanes per a la “reactivació econòmica” que en el millor dels casos no serveix per res, al ser simples recomanacions, i en el pitjor mostra l’aposta d’aquestes organitzacions per col·laborar en flexibilitzar encara més la mà d’obra. Nosaltres. Només hi falta un llaç vermell.

Es dona per bó l’eliminació de la capacitat que teníem els sindicats per aturar la producció en empreses que incomplissin la normativa de prevenció per COVID19 via l’article 21. Denunciem la col.laboració de la Generalitat que no ha contestat al nostre requeriment per saber quin protocol d’inspecció sanitària a empreses hauria d’estar activat com a alternativa, segons les competències que tenen assignades.

Des de la CGT de Catalunya estem en contra del “sindicalisme” que col·labora amb els empresaris, no hi compartim cap espai comú d’interessos. Empreses i multinacionals voldran assegurar els seus guanys i nosaltres hem de fer-hi front per no pagar l’enèsima Crisi. Des de la CGT seguirem combatent ERTOs sense sentit, exigint l’aturada de producció, de forma general i empresa a empresa, per posar la vida dels i les treballadores i les seves famílies al centre.

Finalment, fem una crida a la classe treballadora catalana a organitzar-se col·lectivament en sindicats que no col·laborin amb patronals i governs. Estem en moments molt durs, però després vindrà el moment en que ens voldran fer pagar la factura, la cobdícia no té límits; cal triar bàndol, el que prioritza la defensa dels nostres interessos, o el que simplement voldrà mantenir la seva quota de poder i sortir a la fotografia.

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

 

 

 

Secció sindical de la CGT a la UAB

Pròrroga contractes PDI temporal

A tota la comunitat de PDI temporal de la UAB,

El passat 31 de març, el govern espanyol va aprovar una sèrie de mesures en l’àmbit laboral dins del Reial Decret Llei 11/2020.Algunes de les mesures es refereixen a la comunitat universitària, i més concretament, al personal docent i investigador temporal de les universitats. Malgrat les seves limitacions (per més informació, veure la carta enviada per la Coordinadora d’Investigació i Universitats de la CGT als Ministres de Ciència i Universitats), hi ha una sèrie de drets que, com a treballadors afectats per aquesta situació d’emergència sanitària, val la pena reclamar.

Les disposicions addicionals 12ª i 13ª del RDL 11/2020 obren la possibilitat de prorrogar els contractes de PDI temporal més enllà del temps màxim establert per la legislació, cobrint la durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, i fins a 3 mesos addicionals. Des de la CGT entenem que l’actual situació de confinament suposa la impossibilitat del treball d’investigació per una temps molt superior a la de l’estat d’alarma. Experiments de llarga duració, estades internacionals, expedicions de camp, s’han vist truncats abruptament per aquesta situació de força major, no imputable al treballador. Per aquest motiu, considerem que una pròrroga dels contractes equivalent exclusivament a la durada de l’estat d’alarma seria totalment insuficient.

Per tal de facilitar als treballadors aquesta petició, des de la CGT hem elaborat dues plantilles, a omplir pel treballador, per tal de poder reclamar aquesta pròrroga.

 • El primer formulari (Pròrroga_Associats_Visitants_Lectors.docx) és pels treballadors de PDI temporals definits per la Llei Orgànica d’Universitats i/o la Llei d’Universitats de Catalunya. La pròrroga dels seus contractes es regula per la disposició addicional 12ª i s’aplica si els contractes finalitzen durant l’estat d’alarma.
 • El segon formulari (Pròrroga_Predocs_Postdocs.docx), pel PDI temporal definit per la Llei de Ciència. La pròrroga dels seus contractes es regula per la disposició addicional 13ª i s’aplica tan bon punt falti un any per l’extinció del contracte.

Per tal d’inscriure la petició, només cal que aneu al registre electrònic de la UAB i, a la pestanya “Sol·licitud genèrica“, cliqueu “Realitzar el tràmit“, accedint-hi mitjançant el vostre certificat digital. Un cop dins la sol·licitud, ompliu les vostres dades i el contingut de la sol·licitud, afegiu el document i, a “Destinació“, poseu-hi “Registre General“. Només podreu utilitzar-ho mitjançant Internet Explorer (Safari en cas de Mac) o Google Chrome.

En el cas de no tenir certificat digital, podeu enviar-ho, per qüestions d’urgència, al mail upac@uab.cat. Malgrat tot, l’enviament per mail no li dóna la mateixa validesa oficial que via registre, per tant, aconsellem enviar-ho via registre electrònic, tal i com hem indicat.

Qui ho faci, si vol, pot posar-nos en còpia al correu cgt.ensenyament@uab.cat per fer un seguiment.

Salut, ara més que mai,

 

 

Secció sindical de la CGT-UAB

Incompliment tràmit per tal de prorrogar els contractes PIF de quart any

Des de la CGT UAB posem en coneixement el fet que determinats departaments de la UAB no han gestionat en els terminis adequats el tràmit per tal de prorrogar els contractes PIF de quart any en el marc de l’RD 103/2019. Bàsicament, el tràmit que no s’ha fet és enviar l’informe positiu d’avaluació a la UPAC (malgrat que aquest informe estava realitzat des de l’estiu) motiu pel qual diversos treballadors han estat donats de baixa de la Seguretat Social, quan haurien d’haver estat prorrogats.

Per aquesta raó, des de la CGT-UAB instem a l’equip rectoral faci un recordatori a cada Departament, amb instruccions clares de com s’ha de fer efectiva la pròrroga del personal PIF, obligant-los a enviar l’informe d’avaluació dins dels terminis adequats per realitzar la pròrroga.

De la mateixa manera, EXIGIM la immediata readmissió dels treballadors i treballadores PIF de quart any que han estat donades de baixa a la Seguretat Social, malgrat complir els requisits per gaudir de la pròrroga preceptiva, sent la responsabilitat única i exclusiva del retard, la mala praxis burocràtica de la institució universitària.

Aprofitem el correu per recordar que l’acord signat entre la CGT i l’equip de Govern de la UAB, arran d’una desconvocatòria de vaga, i posteriorment validat pel Comitè d’Empresa de PDI-L de la UAB és un document amb validesa de conveni col·lectiu, i la UAB ha de vetllar pel seu compliment íntegre, obligant-nos, en cas contrari, a recórrer a la via judicial.

Esperant la vostra resposta el més aviat possible, rebin una salutació cordial,

Secció sindical de la CGT-UAB

Treballadores empreses externes subcontractades

Des de CGT UAB estem al corrent que empreses externes d’activitat fundamental subcontractades per la UAB mantenen la jornada laboral del seus treballadors i treballadores en condicions de normalitat, tot i que la major part dels edificis oberts a la UAB mantenen un ritme de treball mínim.

Per aquests motius, des de CGT UAB exigim:

1. Que es vetlli per la seguretat dels treballadors i treballadores que aquests dies han de presentar-se en el seu lloc de treball, proporcionant equips de protecció homologats que compleixin amb els requeriments de seguretat.

2. Que es redueixi el màxim possible la jornada laboral, ajustant-se als serveis mínims, com a mesura de prevenció de riscos laborals. Aquesta mesura reduiria l’afluència de treballadors i treballadores d’auxiliar de servei i seguretat a les instal·lacions del campus UAB mentre es mantingui l’estat d’alarma, garantint la seva seguretat.

3. Que quedin excloses de prestar aquests serveis persones amb factors de risc, amb persones vulnerables al seu càrrec (malalts i malaltes de COVID-19, persones grans o enfants).

4. Que l’ accés a espais de la UAB que han d’obrir les seves portes es dugui a terme amb la targeta universitària i l’ajuda del personal de seguretat, sense necessitat de mantenir personal de servei i neteja, que s’hi exposa a un risc innecessari.

5. Que es garanteixi la continuïtat laboral i els ingressos de les treballadores subcontractades per la UAB.

6. Que s’abordi urgentment la remunipalització de serveis fundamentals a la UAB, per tal de finalitzar amb subcontractes i externalitzacions que precaritzen, encara més, els treballadors i treballadores. tots els serveis necessaris pel manteniment de la UAB (neteja, vigilancia, etc) han d’efectuar-se amb personal contractat per la UAB i incorporat a la plantilla, tenint prioritat per la seva contractació les persones que actualment duen a terme aquestes activitats per compte d’empreses externes.

Secció sindical de CGT-UAB