Category Archives: comunicats

Feixisme i repressió? Ni a la UAB ni enlloc

Avui hem tornat a veure el campus de la nostra universitat ple d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra. Avui, novament, els hem vist protegint actituds feixistes davant la legítima protesta de qui considera que les universitats també han de ser espais lliures del feixisme. Des de la CGT a la UAB sempre hem defensat la llibertat d’expressió, però també sempre ens hem oposat al totalitarisme, a la intolerància i a qui defensa o permet el feixisme. Enguany, que fa 90 anys de la victòria feixista a casa nostra, sembla ser que és imperiosament urgent recordar-ho. En aquest sentit, deplorem el comunicat fet públic per l’equip de govern arran dels fets ocorreguts al campus. Un comunicat ambigu on, bàsicament, s’assenyala als i les antifeixistes. En canvi, no identifica a qui ha organitzat un acte d’apologia de l’extrema dreta a la UAB amb l’exclusiva finalitat de pertorbar la vida al Campus, sortir als mitjans de comunicació i tractar d’arreplegar un grapat de vots competint amb altres partits d’extrema dreta.
Des de la secció sindical de la CGT-UAB fem una crida al conjunt de la UAB, i en especial als i les seves treballadores, a defensar el nostre lloc de treball i el conjunt de l’àmbit acadèmic com un espai lliure del feixisme. Al mateix temps, exigim més contundència i valentia a l’Equip de Govern de la UAB en combatre la utilització de la nostra universitat amb finalitats electoralistes per part d’una dreta cada vegada més extrema.
Anuncis

La docència del Personal Investigador en Formació (PIF) també existeix

Ens acostem al període en que les facultats, departaments i coordinacions de titulació comencen a planificar la programació del curs vinent, en aquest cas el 2019-2020. Des de fa anys a moltes titulacions una part de la docència la realitzen persones que tenen una beca o un contracte dins d’aquest ventall tant ampli que engloba el Personal Investigador en Formació (PIF). Com a CGT-UAB ja fa temps que ens hem posicionat en contra la utilització de mà d’obra mal pagada per cobrir tasques de docència, sovint estructural, a la universitat i ho reiterem. No obstant, donat que és una pràctica habitual traslladar docència al PIF i atès al fet que algunes de les convocatòries (com els contractes FPU) obliguen a la persona contractada a realitzar-la, considerem essencial fer aquest recordatori:

1) Les persones PIF són part del PDI de la UAB.

2) Tota la docència assignada al PDI de la UAB ha de quedar reflectida al seu pla docent individual i al del departament. Aquest aspecte és especialment important el en PDI jove, ja que si no és així no quedarà reflectida en la seva fulla de serveis i no tindrà cap efecte de cara a posteriors processos d’acreditació i de reconeixement curricular

3) La càrrega docent de les persones PIF no pot superar el màxim establert per la normativa de la UAB, de l’EPIF i de les diferents convocatòries. Per norma general no pot ser de més de 6 crèdits. A banda, en molts casos la realització de tasques docents és voluntària. En aquest darrer cas, si alguna persona es veu obligada o condicionada per algú a acceptar fer docència ho pot denunciar a través nostre.

4) Arribat el cas, com la resta del PDI les persones PIF han de poder conèixer i planificar la seva càrrega docent amb el temps suficient per a realitzar una docència de qualitat.

Fem una crida a les diferents instàncies de la UAB a ser vigilants en aquests aspectes. Igualment ens oferim a tot el PDI de la UAB, i en especial a aquelles i aquells en situació de PIF, a ajudar i ser una eina de lluita en la defensa dels drets com a treballadores i treballadors.

Secció sindical de CGT-UAB

Un pas més en la degradació de les condicions de treball. Desobeïm

Des de fa anys estem immersos en una progressiva precarització de les condicions de treball, de la qual la Universitat no ha estat una excepció. Tanmateix, el procés ha estat altament asimètric: mentre que per a una majoria les condicions són cada cop més dures, amb més pressions, incerteses i dificultats per poder tenir una feina – i una vida – dignes, una minoria s’aprofita de les posicions de poder de les que gaudeix per depredar recursos en el seu benefici, aprofundint l’escletxa social. El company o la companya ja no és vist com un potencial col·laborador sinó com un competidor o, segons l’escala social en el que el cap de torn el situi, algú al que utilitzar i explotar en la cada vegada més jerarquitzada i feudalitzada vida universitària. Termes com “excel·lència”, docència de “qualitat”, “eficiència” i explotació econòmica – que no transmissió – del coneixement formen part del vocabulari que ha acabat impregnant el llenguatge acadèmic, malgrat que amaguen una determinada ideologia neolliberal que ha convertit docència i recerca en uns bens de consum més i on l’estudiantat és tractat com un consumidor-client del sistema.

Tot aquest procés no es construeix de la res, sinó que va essent implementat progressivament, pas a pas, primer tímidament i en àmbits limitats a l’aguait de possibles reaccions, després de manera més accelerada i generalitzada. Si volem trencar aquesta dinàmica cal crear resistències, desobeir i actuar des del mateix moment en que algun dels estaments que ocupen el poder pretenen empitjorar les condicions laborals. En aquest sentit, denunciem que el Deganat de la Facultat de Economia i Empresa ha decidit implementar als graus, amb la connivència de l’Equip de Govern, les següents mesures que afecten les condicions laborals del professorat (veure comunicat degà) que en un futur proper poden estendre’s a la resta de la UAB:

1.- S’estableix un règim asimètric de reconeixement de la docència presencial en funció de si l’assignatura és obligatòria/troncal dels tres primers cursos o bé optativa del quart curs; escamotejant-se al professorat hores de docència presencial en el cas de les assignatures obligatòries/troncals. Així, qui imparteixi un grup docent d’una assignatura optativa té programades un total d’hores (45 hores a raó de 3,5 hores per setmana durant 13 setmanes) igual a les que se li reconeixen al seu pla docent (45 h); mentre qui imparteix assignatures troncals veu com se li programen més hores per grup (52 hores a raó de 4 hores per setmana durant 13 setmanes) de les reconegudes al seu pla docent (50 hores). No es reconeixen tampoc en el pla docent les hores presencials obligatòries (5 en total per cada assignatura) fixades pel Deganat per tal de fer les proves d’avaluació final i recuperació.

2.- Les hores de reconeixement acadèmic escamotejades és molt més gran que el simple diferencial nominal entre hores programades i hores reconegudes atès que, segons l’article 9.2 del MDA, les hores d’activitat acadèmica lligades a la presencialitat reconegudes al professorat es calculen aplicant un factor multiplicador:

nombre d’hores presencials (nhp) x 2,17 + nombre d’estudiants x (nhp/50) x 1,5

3.- S’introdueix una cinquena hora a la setmana, no recollida al pla docent, així com una 14è setmana amb 4 hores, que es programen per a la recuperació de classes.

4.- S’implementa un sistema de control per via electrònica que obliga al professorat a validar-se amb el seu NIU i nom i cognoms en un aplicatiu ad hoc en un ordinador habilitat a cada aula en la que imparteix classe. En cap cas s’assegura ni la confidencialitat de les dades introduïdes ni possibles escletxes de seguretat que podrien comprometre l’ús de les dades del professorat. Tampoc s’indiquen els tipus d’explotació que es farà de les dades obtingudes. Al igual, les raons de la discrecionalitat de la mesura no s’han justificat per part del Deganat ni tampoc han estat informats ni Comitè ni Junta del Personal Docent i Investigador.

Davant de les mesures anunciades des del Deganat, fem palès que:

1.- Ningú pot ser obligat a fer més hores presencials que les reconegudes en el seu pla docent. A més, en relació a la recuperació de classes ningú pot ser obligat a recuperar classes no realitzades per estar de baixa mèdica o haver seguit una vaga legalment convocada. De la mateixa manera, no es poden convertir en recuperables festivitats del calendari laboral que no ho són ni establir criteris asimètrics de reconeixement laboral segons la tipologia de l’assignatura. Entre d’altra legislació, consulti’s el text refòs de l’ Estatuto de los Trabajadores en els seus articles 17 i 37.

2.– La programació de les hores de presencialitat als graus de la Facultat d’Economia i Empresa per al curs 2018-2019 va ser objecte d’una enquesta entre el professorat de la Facultat, feta a iniciativa del Deganat. Els resultats de l’enquesta mai es van fer públics; tanmateix coneixem a través de l’acta de la Junta Permanent de la Facultat del 20-III-2018 que l’opció institucional va ser àmpliament derrotada:

“El degà explica les dues opcions: A) 15 setmanes de docència amb tres hores de docència presencial per assignatura, B) 13 setmanes de docència amb 4 hores de docència presencial per assignatura. Es va fer una enquesta amb caràcter consultiu i el resultat ha estat el següent: han participat 99 professors, 61,6% a favor de la proposta A i 38,4% a favor de la proposta B.

Malgrat els resultats, el Deganat s’entesta a seguir aplicant una mesura que, a més d’escamotejar hores de presencialitat (veure punts 1 i 2 de l’epígraf anterior) va en contra del manifestat per la majoria del professorat de la Facultat. A més, en el cas de les assignatures optatives de quart curs el comunicat del Deganat estableix que s’han de fer 3,5 hores per setmana però en els horaris fets públics i comunicats a l’estudiantat es declaren que es fan 4 hores (veure planes 7 i 8)

3.- No es pot obligar als treballadors i treballadores a passar per sistemes de control ad hoc que poden comprometre, entre d’altra legislació, el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Alhora, no es pot mirar cap a una altra banda i confiar que no passi res quan s’han denunciat, documentat i posat en coneixement de l’Equip Rectoral greus incompliments en matèria laboral i de dedicació docent produïts a la Facultat d’Economia i Empresa que afecten diverses persones sense que s’hagi pres cap mesura sobre els responsables.

Secció sindical de la CGT a la UAB

CONVOCATÒRIA FRAUDULENTA DE PLACES DE PROFESSORAT VISITANT

La Direcció del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona reincideix en pràctiques fraudulentes obrint una convocatòria de professorat visitant que infringeix tant el Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador com el reglament del professorat de la Universitat (veure document 1).

La convocatòria ha estat publicitada únicament en una info-job privada, en nom de la Universitat, i segons les bases de la mateixa donaria lloc a contractes de 3 anys amb possibilitats d’estendre’ls per cinc anys més (veure document 2). La convocatòria està actualment en curs i oberta a la presentació de sol·licituds fins el 30 de novembre d’enguany.

A més, hi ha sospites fonamentades de que les places convocades es financin en bona part a compte d’haver reduït la categoria contractual i salarial de la majoria del professorat associat del Departament d’Empresa, amb contractes de nivell A2 en lloc de A3. Aquest fet incompleix els acords de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador i ja va ser denunciat en una Mesa Negociadora entre el Comitè d’Empresa del PDI i el Vicerector de Personal Acadèmic celebrada el 28 de juny de 2018, a més de poder suposar una presumpta desviació de fons pressupostats.

La Direcció del Departament d’Empresa ja va ser denunciada per fets similars, que van motivar diverses resolucions per part de la Inspecció de Treball (veure documents 3 i 4), per la qual cosa hem denunciat de nou a la Direcció del Departament d’Empresa davant d’Inspecció de Treball (veure document 1).

Més informació aquí:

 1. Denúncia presentada
 2. Bases de la convocatòria publicades al portal Akadeus.
 3. Resolució 8/0033780/15 d’Inspecció de Treball
 4. Resolució 8/0008441/15 d’Inspecció de Treball

Secció sindical de la CGT a la UAB

 

Irregularitats

Benvolguda Rectora,

Com has tingut coneixement pel correu enviat pel nostre company David Pujolar el passat 8 de novembre, en el Departament d’Empresa continua havent-hi irregularitats en la configuració dels plans docents de, com a mínim, alguns professors. Aquesta situació s’afegeix a d’altres que el propi David Pujolar, així com d’altres professors, han denunciat els darrers mesos. Al respecte, tenim coneixement que en alguns dels casos, les persones perjudicades per aquestes pràctiques són delegades sindicals, amb pràctiques sindicals públiques i notòries, especialment en el cas del nostre company. Aquest fet podria indicar que estem davant d’una situació de vulneració de la llibertat sindical de, com a mínim, el nostre company. En el cas del nostre company s’afegeix a més que aquest tipus de situacions són recurrents des de fa anys. Com saps, ja es va veure obligat a denunciar fa més de dos anys la situació d’assetjament laboral i sindical que pateix arran, entre d’altres fets, dels correus vexatoris que li va enviar un membre de la Direcció del Departament, amb responsabilitats en la configuració dels plans d’estudi; sense que per part vostre es prenguessin mesures efectives per acabar amb aquesta mena de situacions.

Considerem que és imprescindible evitar que aquestes pràctiques es cronifiquin i establir les mesures correctores oportunes amb la màxima celeritat per tal d’evitar majors greuges a les persones afectades. En aquest sentit, t’instem que prenguis un rol actiu en aquest procés, amb mesures concretes si cal sobre els responsables, atès que l’experiència indica la reincidència de la direcció del Departament d’Empresa en aquestes actuacions.

Secció sindical de la CGT a la UAB. Si ens toquen a una ens toquen a totes.

Un horitzó fosc per a la docència a la UAB?

Ja fa mesos que l’Equip de Govern de la UAB, en diversos espais i fòrums, ha anat deixant caure que pel curs 2019-2020 es fixaran uns nous criteris de programació de la docència oficial a la universitat. En aquest sentit, el rectorat proposa aprovar a la Comissió d’Afers Acadèmics del proper dia 23 d’octubre un document titulat Criteris de programació dels estudis oficials de la Universitat Autònoma de Barcelona. En contra del que seria esperable, les línies bàsiques subjacents a aquests criteris no responen a consideracions pedagògiques sobre la docència sinó a uns paràmetres estrictament econòmics fruit de les polítiques austericides que han delmat les universitats els darrers anys.

En aquests criteris, un dels objectius principals és obligar a les diferents titulacions de la UAB a seguir les ràtios alumne – professor/a fixades per la Generalitat en l’època més dura de les retallades. I ho pretenen aconseguir mitjançant diverses vies:

 • Fixar a la baixa la presencialitat màxima per a les diferents tipologies docents
 • Incrementar de facto les dimensions dels grups de classe per a les diferents tipologies docents
 • Reduir l’optativitat en moltes de les titulacions

No costa gaire de preveure les conseqüències directes d’una eventual aprovació d’aquestes directius:

 1. Massificació d’alguns grups de docència, no necessàriament només de caràcter teòric, sinó també de moltes tipologies de pràctiques
 2. Limitar la possibilitat d’adequar presencialitats variables a les característiques específiques d’algunes assignatures i titulacions
 3. Suprimir alguns dels itineraris que reconeixen algunes titulacions i deixar als/les alumnes actuals sense la possibilitat de cursar una opció que potser va motivar la seva matriculació a uns estudis determinats
 4. Reduir les necessitats docents dels departaments i, en paral·lel, les plantilles
 5. Promoure una devaluació general de la docència pública

L’actual Equip de Govern, després d’impulsar i implantar un Model de Dedicació Acadèmica que ha suposat una pèrdua del valor del treball del professorat, encara que amb contraprestacions de reduccions docents als sectors còmplices de les seves polítiques, ara fa un pas més cap a un model d’universitat mercantilitzada, gestionada amb criteris empresarials de reducció de costos, i on el deteriorarment de l’educació pública beneficiarà als àmbits privats del món universitari, reforçant el seu caràcter classista i elitista.

Alhora, continua la depredació de recursos públics per la via de traslladar-los al sector privat que alguns s’han muntat per al seu lucre; un cas paradigmàtic del qual és el Parc de la Recerca on diferent professorat, entre ells algun membre de l’actual Equip de Govern, te muntades empreses (spin-offs, EBTs etc.) de les quals se’n beneficia. Un exemple: en l’any 2016 es van carregar al pressupost de la UAB 7.134.503€ per fer front al deute del Parc de la Recerca, malgrat ser un ens amb personalitat jurídica diferenciada de la UAB (veure plana 68 document enllaçat) més 300.000€ en concepte de subvenciones a la Fundació del Parc (pàg. 68) més 572.199€ en concepte d’ interessos de demora i d’altres despeses financeres (pàg. 17 i 26 epígraf 35). La transferència de recursos ha continuat en els exercicis de 2017 i 2018…

Davant d’això, des de CGT-UAB fem una crida a tota la comunitat universitària de la UAB de mostrar, de forma clara e inequívoca el rebuig a aquesta política. I a l’Equip de Govern a rectificar de manera immediata i posar-se al servei d’una docència pública i de qualitat, al servei de les necessitats socials.

Secció sindical de CGT-UAB

Davant les detencions per la vaga general del 8-N, entre elles d’un afiliat a CGT-UAB

Avui dimecres 16 de maig els Mossos d’Esquadra han detingut al company Guillem Salvador Baiges, treballador de la Universitat Autònoma de Barcelona i afiliat de CGT UAB, per negar-se a declarar davant del jutge en el marc d’un dels processos penals iniciat per la fiscalia en relació la vaga general del 8N. S’han dut a terme 5 detencions més per aquests fets on també hi ha imputats diversos estudiants de la UAB. Finalment totes les persones han estat deixades en llibertat fa pocs minuts.


Des de la secció sindical de la CGT a la UAB exigim que s’aturi immediatament la repressió penal i policial contra vaguistes. Emplacem al conjunt de la UAB a mostrar la nostra solidaritat cap els i les companyes treballadores (PAS i PDI) i estudiants encausades per les darreres vagues generals i demanem a la UAB que sigui valenta en la defensa de les llibertats i drets civils.

Secció sindical de CGT-UAB, dimecres 16 de maig de 2018

índex

La repressió a la universitat avança. Primera detenció dels 27i+

Ahir diumenge 7 de gener els Mossos d’Esquadra van detenir al Carles D., antic estudiant de la UAB i una de les persones encausades en el cas conegut com “27 i més”. Recordem que el cas dels “27 i més” va iniciar arran de diverses denúncies de l’anterior equip de govern de la UAB contra 25 (ara antics) estudiants i dos treballadors, un PAS i un PDI, que havien sigut actius en les protestes universitàries dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 contra l’increment de les matrícules, els acomiadaments de professorat, les retallades i les privatitzacions. Unes denúncies que van comportar que la fiscalia, recollint el relat presentat per l’aleshores rector,  secretària general i vicerectora d’estudiants, estigui demanant penes de presó d’entre 11 i 14 anys per a cada encausat/da, a banda de 5 anys d’allunyament de la UAB, multes de 9.500 € i una responsabilitat civil que finalment han rebaixat a 14.000 €. Com a resultat d’això ahir, possiblement per primera vegada a la història de la UAB, un (ex)estudiant va ser detingut per la policia després d’una denúncia feta per motius polítics per la pròpia universitat. Una imatge que ens remet, directament, al franquisme.

Els darrers mesos hem tornat a sentir a parlar de presos i preses polítiques. I hem vist com una repressió que mai havia acabat de marxar torna a estar a l’ordre del dia. Ahir en vam viure un altre capítol que, tot indica, tot just ha començat. I aquest cop ens afecta directament, perquè es tracta d’un procés endegat per qui, en teoria, hauria de representar el conjunt de la comunitat universitària com és l’Equip de Govern. Ens pertoca, per tant, ser actius i actives per intentar frenar una nova barbaritat del sistema judicial de l’Estat espanyol.

És per això que demanem al conjunt de la comunitat universitària de la UAB que estigueu atents i atentes a les convocatòries que vagin sortint del grup d’encausats/des (Més informació aquí) Però també emplacem a l’actual equip de govern a ser valent i a comprometre’s de manera clara i inequívoca amb la defensa de la llibertat també al nostre campus. Som conscients/es que aquesta és una situació que han rebut en herència de l’equip de Ferran Sancho. També som conscients/es que han enretirat la seva acusació particular de l’àmbit penal (no deixa de ser curiós que l’anterior equip sempre va negar que hagués formulat mai cap denúncia) i que han rebaixat la petició de responsabilitat civil. Però tot això no és suficient per desactivar una acció judicial que pot portar a la presó a25 ex estudiants, un tècnic i un professor de la UAB. Emplacem directament a la rectora a:

 1. Retirar del tot la demanda de responsabilitat civil per uns actes que es van dur a terme en el marc de protestes universitàries
 2. Contribuir activament a desmuntar, des de la UAB, les falsedats que en nom de la mateixa UAB es van dir davant de la policia i del jutge i que incriminen les 27 persones encausades.

No només no volem ser còmplices de cap empresonament per causes polítiques a la UAB, sinó que ho volem revertir. I la rectora, en honor a la història de lluita que ella mateixa reivindica, n’ha de ser un agent actiu. Li demanem que concreti en fets les seves paraules.

Secció sindical de CGT-UAB

Refusem un nou cas repressiu que afecta a membres de la UAB

Fa pocs dies hem conegut que un treballador i tres estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona,  junt a dues persones més, han rebut una petició de 6 anys de presó per a cadascú per una acció de protesta realitzada el passat mes de març davant de la seu del Partit Popular de Barcelona. Cal notar que l’acció, on es defensava el dret a autodeterminació, va ser simbòlica i en tot moment es va realitzar a la via pública, fora de la seu de l’esmentat partit.

Ens preocupa enormement l’escalada de la repressió que estem vivint. Des de ja fa uns anys hem vist com la reforma del codi penal, l’aprovació de la “Ley de Seguridad ciutadana” o llei mordassa i la tipificació coma delictiva de conductes que fins ara no es consideraven il·lícites retalla de manera perillosa la llibertat d’expressió i els drets civils més bàsics. Volem recordar que ara mateix la UAB ja té un membre del seu PDI a la presó i que hi ha dos treballadors i 25 exestudiants que s’enfronten a peticions penals d’entre 11 i 14 anys de presó. A aquesta realitat preocupant ara s’hi afegeix el nou embat repressiu que amplia la xifra de membres de la UAB que pateixen una amenaça real contra el seu futur i la seva llibertat.

Fem una crida al conjunt de la comunitat universitària, i en especial al seu equip de govern, a comprometre’s de manera ferma en la defensa dels drets més bàsics, començant per la llibertat d’expressió. No podem deixar que la repressió esdevingui quelcom habitual a les nostres vides.

Secció sindical de CGT-UAB

llibertatsCGT

DAVANT EL MODEL D´UNIVERSITAT QUE PROMOU LA COMPETÈNCIA I EL LUCRE PRIVAT. CONSIDERACIONS SOBRE EL CLAUSTRE DEL 22.11.2017

 • El Model de dedicació acadèmica (MDA) suposa una pèrdua del valor-treball en la docència i s’assenta sobre bases arbitràries (veure taula i gràfic comparatius, abaix)
 • El MDA dona carta de naturalesa a un model de caràcter empresarial i facilita remuneracions al marge del salari.
 • El MDA no promou la investigació, però sí la competència, i està en contra del principi de “a igual treball, igual salari”. 
 • El Model de Plantilla Teòrica dels departaments no és una relació de llocs de treball, perquè es basa en un model de dedicació variable i no involucra a tota la plantilla.
 • Des de CGT-UAB defensem una Universitat oberta al servei de la classe treballadora, on es valori el treball i no el rendiment mercantil, i on els beneficis acadèmics no s’orientin al lucre privat.

Aquest Dimecres, 22 de novembre, l’equip de la Rectora Arboix presenta per a la seva aprovació al Claustre de la nostra Universitat el seu model de dedicació acadèmica (MDA) i el seu model de plantilla teòrica del PDI per als departaments. El caràcter de Claustre Extraordinari ja ens indica que estem davant normatives de primer ordre per a la reglamentació de l’activitat laboral en la UAB, i que la seva aprovació pel Claustre, òrgan reconegut de representació dels diferents estaments de la universitat, s’entén com un objectiu estratègic per legitimar tota aquesta normativa.

Sobre els models que es presenten per a la seva aprovació al Claustre, ja hem apuntat algunes claus en anteriors comunicats del nostre sindicat (notas 1 y 2). Ara solament anem a assenyalar alguns aspectes (però hi ha més) que deixen en evidència els objectius estratègics subjacents, i la lògica que vincula el MDA a un insostenible model de Plantilles Teòriques.

1º) El MDA suposa una pèrdua del valor-treball a la docència universitària, aprofundint en l’objectiu dels models de dedicació variable implantats en la UAB de reduir costos, rebaixant la valoració d’una part fonamental de l’activitat laboral del PDI. Podem veure com per a un grup docent d’una mateixa grandària s’ha retallat el còmput d’hores reconegudes al professorat. Per exemple, amb un grup amb 50 matriculats/des, el còmput era de 165 hores docents reconegudes, i amb el MDA actual es de 109 hores (veure taula i gràfic comparatius).

2º) El MDA es basa en càlculs arbitràris, ja que no comptabilitza l’alumnat inscrit en un grup docent, sinó previsions a partir de l’estimació de cursos previs o repartiments discrecionals, no subjectes a cap normativa de control, que faciliten ajustos interessats (nota 3).

3º) El MDA dóna carta de naturalesa a un model de caràcter empresarial: El MDA facilita la dedicació de tasques remunerades al marge del salari a alguns membres del PDI, a canvi de desvirtuar el valor-treball de la docència reglada oficial, i que la càrrega laboral recaigui en qui no realitzen activitats remunerades. Segueix tècniques empresarials amb bonificacions per incentius segons els interessos del moment. La docència pública reglada oficial esdevé un objecte de mercadeig on el que importa, en darrer terme, es gaudir de tantes reduccions com es pugui i disposar més temps per a destinar-lo a activitats lucratives, algunes d’elles en forma de docència remunerada en forma de sobresous a cursos i mestratges a “preus privats”.

4º ) El MDA no promou la investigació com a alternativa de dedicació a la docència. El problema de fons radica en com s’avalua la propia investigación a agències com l’AQU i l’ANECA. Es prioritza la publicació de treballs breus en revistes indexades, es menystenen recerques a més llarg termini i que generen treballs monogràfics, i es perjudica el treball en equip. I això s’expresa en la política de trams i acreditacions. A mes, es es mantindria, recargarregan l´infravalorada activitat lectiva del professorat, sobretot de les categories amb contractes més precaris.

5º ) El MDA està en contra del principi de “a igual treball igual salari”, ja que prioritza el còmput d’ingressos mercantils en “transferències” (“recursos econòmics generats”) a l’hora de reduir la càrrega docent.

6º) El MDA promou la competència, mitjançant una jerarquització per quartils, en la qual els beneficis a qui ocupen rangs superiors són a costa de penalitzar a qui ocupen els inferiors.

7º) Un model de dedicació variable impedeix el disseny d’una plantilla teòrica. El Model de Plantilles de Departaments en un brindis al sol, retòrica aplicada, que solament facilitarà negociacions finalistes amb certs Departaments, probablement en la mesura en què donin suport a l’equip de govern corresponent.

8º) Un model de plantilla teòrica ha d’involucrar a tota la plantilla d’una unitat (departament, institut, …), no solament al professorat, sinó també al conjunt de personal investigador, incloent personal en formació i altres tipus de contractacions, i, per descomptat, al personal d’administració i al personal tècnic. L’activitat docent i investigadora no és possible sense personal que realitzi la totalitat de treballs necessaris. Per tant, sense la correspondència entre PDI i la resta de la Plantilla qualsevol model serà inconseqüent amb les finalitats que es pretenguin.

Des de CGT considerem que és absolutament necessari establir com és el valor del treball d’un col·lectiu i com és la relació de llocs de treball en una organització. Fer-ho permet analitzar les condicions laborals en qualsevol empresa i quins són la línies estratègiques que marcaran el futur de la mateixa. És a dir, quines són les intencions de qui dirigeix una organització i què vol que sigui en el futur. En conseqüència, les normes que es pretenen aprovar en el Claustre d’aquest dimecres busquen un determinat model d’Universitat, assenyalant el que es valora, el que es pretén promoure i el que es vol penalitzar en la vida acadèmica i laboral de la UAB.

Per aquesta raó, des del nostre sindicat, quan comprovem que l’equip de la Rectora Arboix donava per bo i seguia impulsant el mateix model d’universitat liberal que anteriors equips de govern (rectora Ripoll i rector Sancho) havien definit ), vam entendre que no podíem ser còmplices, ni donar per bones les formes i objectius subjacents en els models que es pretenen aprovar en el Claustre.

Estem davant un model d’universitat liberal basat en (1) una gestió derivada d’una racionalitat empresarial que busca l’eficiència  en la relació cost-benefici, (2) un abaratiment de costos, incloent el salari dels i les que hi treballem, (3) una orientació cap a la mercantilització del coneixement i de l’activitat acadèmica que busca, a través dels anomenats mecanismes de “transferència”, la cessió a qui posseeixen la propietat del Capital dels beneficis que puguin generar els avanços científics, i (4) la competència entre persones i col·lectius, prevalent o castigant segons s’ajusti o no a la lògica empresarial el que es faci. És un model que a l’Estat Español s’ha vingut impulsant des de fa una dècada des de l’entorn de les corporacions privades, sobretot des de la intermediació de la ministra Garmendia durant el Govern de Rodríguez Zapatero i del conseller Mas-Colell i els seus “Chicago boys” en el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquest model està a les antípodes del que des de CGT entenem que hauria de ser una Universitat, com a espai relacional dedicat a la creació i transmissió de coneixement per al benefici de la majoria social, de la classe treballadora i de les classes populars. Considerem preeminents els valors de cooperació i solidaritat, la promoció de l’equitat i l’activitat oberta orientada a l’interès col·lectiu, i no al lucre privat.

Per això, davant la proposta de normes elaborada per l’equip de la Rectora Arboix, donant continuïtat a aquests objectius estratègics aliens al que defensem, des de CGT no hem volgut ser còmplices, ni entrar en la negociació i el pacte de petits detalls del MDA o del Model de Plantilles. En conseqüència, hem abandonat les Taules de Negociació que s’han realitzat, on solament es podien abordar matisos i retocs formals, sense entrar en el fons.

Des de CGT en la UAB, en la mesura en què les correlacions de forces ho permetin, lluitarem per abolir el MDA i les seves normes derivades, en cas que siguin aprovades en el Claustre Extraordinari d’aquest Dimecres. Seguirem defensant una Universitat oberta al servei de la classe treballadora, on es valori el treball i no el rendiment mercantil, i on els beneficis acadèmics no s’orientin al lucre privat.

Secció Sindical de CGT a la UAB

 

TAULA I GRÀFIC COMPARATIUS

Tabla MDA

 Función MDA

 

NOTES:

Nota 1: La Instrumentalització de la Docencia, Comunicat de CGTUAB, del 26.4.2016 (URL: https://cgtuab.wordpress.com/2016/04/26/861/ ).

Nota 2: Desde CGT denunciem la continuitat del Model de Dedicació Variable a la UAB, Comunicat de CGTUAB, del 21.6.2017 (URL: https://cgtuab.wordpress.com/2017/06/21/desde-cgt-denunciem-la-continuitat-del-model-de-dedicacio-variable-a-la-uab/ ).

Nota 3: Per acords de Plenari, es va emetre per correu electrònic un comunicat sobre aquest tema desde la JPDI, amb data del 5 de maig de 2016, i desde el Comité d´Empresa del PDI, amb data del 2 de juny de 2016.

Nota 4: El vicerrector Donaire vol que treballis per sobre del que exigeix el decret Wert. Comunicat de CGTUAB del 21.12.2013 (URL: https://cgtuab.wordpress.com/2013/12/21/mes-hores-decret-wert/ ).

Nota 5: Donaire aixeca les cartes, Comunicat de CGTUAB del 10.3.2014 (URL: https://cgtuab.wordpress.com/2014/03/10/donaire-aixeca-les-cartes/ ).