Tag Archives: Vulneració drets; ERO encobert; Instrumentalització de la docència

Vulneració de drets laborals

Hem denunciat davant d’Inspecció de Treball per vulneració de drets laborals del personal docent i investigador de la UAB, per modificació encoberta del règim de dedicació del professorat, per conculcació de l’article 37 del text refós de la Llei de l’ Estatut dels Treballadors i per la reducció encoberta de les necessitats de contractació de plantilla a la Vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de la UAB, Maite Carrasón López de Letona (anteriorment Delegada de la Rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat) i al Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa de la mateixa universitat.

Els eixos sobre els que s’articulen els fets denunciats són els següents (per raons d’espai els exposem de manera resumida, ometent tota la part analítica que els fonamenten, que hem posat a disposició d’Inspecció).

1.- Sobrecàrrega docent per supressió del reconeixement de les hores presencials d’examen. Fins el curs 2020-2021 les hores d’examen realitzades presencialment per part del professorat de la Facultat d’Economia i Empresa se li computaven com hores presencials a efectes docents. Tanmateix, la vicerectora Maite C. López de Letona obliga a no comptabilitzar-les alhora que s’incrementen en 4 les hores de docència presencial (acta de la Comissió d’Afers Docents i Acadèmics del 6-V-2021 de la Facultat d’Economia i Empresa):

Recorda als assistents que, tal i com va informar en la comissió celebrada al mes de novembre, la vicerectora obliga a no comptabilitzat les hores d’examen com a hores presencials. Per tant, en el curs 2021-22 s’han programat 17 hores de PAUL en comptes de les 13 hores de pràctiques que s’havien programat en el curs actual.

Per tal d’intentar emmascarar-ho, la Vicerectora ha modificat de manera ad hoc el redactat del document “Consideracions acadèmiques en la planificació docent dels estudis UAB”.

2.- Sobrecàrrega docent derivada de l’obligació encoberta de recuperar les classes que cauen en festivitats laborals no recuperables. Malgrat que l’article 37 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableix que les festes laborals no són recuperables, la vicerectora Maite C. López de Letona i el Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa han establert que cal compensar-les. Per tal de possibilitar-ho ha introduït dues mesures: estendre el calendari d’activitats lectives en més d’una setmana respecte al curs 2020-2021 i programant dues hores addicionals de recuperació fora dels horaris oficials per a determinats grups docents.

3.- Sobrecàrrega docent derivada de que el grau de presencialitat exigit és superior al reconegut al professorat. Les assignatures de 6 ECTS de la Facultat d’Economia i Empresa tenen un determinat  nombre d’hores presencials vinculades al seu grau de presencialitat del 33%. Tanmateix, el Deganat d’Economia i Empresa ha programat més hores presencials de les reconegudes segons grau de presencialitat pel curs 2021-2022 (acta de la Comissió d’Afers Docents i Acadèmics del 6-V-2021 de la Facultat d’Economia i Empresa):

La vicedegana explica que el calendari contempla 33 TE i 17 PAUL o PLAB. Al Pla docent individual es comptabilitzen 32,5h TE.

4.- A més de les qüestions anteriors, també hem denunciat que la UAB no disposa d’una Relació de Llocs de Treballs (RLT) actualitzada per al personal docent i investigador malgrat ser obligatori. De fet, la darrera RLT (tant per al PDI laboral com funcionari) és de…2010!!! (veure aquí).

Tant les 4 hores presencials per exàmens que deixen de computar-se (i que ara s’utilitzen per a exigir més docència presencial al professorat), com les programades de més en cada grup docent, tenen un efecte multiplicador sobre el total d’hores d’activitat docent reconeguda al professorat per la via de la fórmula de còmput del Model de Dedicació Acadèmica (MDA, veure article 9.2). Incrementar la docència exigible al professorat, sense reconèixer-se-li al seu pla docent, al igual que convertir en recuperables festivitats laborals que no ho són, a més d’afectar els drets individuals de cada professor/a, implica augmentar a títol gratuït la capacitat docent de la plantilla i, per tant, reduir les necessitats de contractació tenint en compte el nombre dels grups docents de les distintes titulacions impartides, nombre d’estudiants matriculats i tipologies docents.

Secció Sindical de CGT-UAB