Tag Archives: precarització

No a la Llei de la Ciència i a la seva reforma. Manifestació 15 d’abril a les 18:30 a plaça Urquinaona.

Des de la CGT volem manifestar la nostra absoluta oposició al projecte de reforma de la Llei de la Ciència que es prepara des del Ministeri de Ciència i Innovació i que s’ha conegut en les últimes setmanes.

La reforma planteja modificacions que aprofundeixen en la precarització, dificulten l’estabilització i amenacen l’autonomia del personal investigador, sobretot en les etapes de major vulnerabilitat. Privilegia la via laboral davant de la via funcionarial i abandona a la seva sort al personal tècnic de recerca i de gestió dels Organismes Públics d’Investigació. A més, obre la via al desenvolupament de nous mecanismes de transferència cap a les empreses privades que alimenten el drenatge de fons públics de recerca per beneficis particulars.

Enfront del que reclama el discurs del Ministeri, aquesta llei no promet millors condicions i una carrera digna per al personal investigador, tècnic i de gestió. Des de la Coordinadora ens oposem a qualsevol reforma que comporti una vulneració de drets laborals i que sotmeti el funcionament del sistema públic de recerca a la lògica de mercat.

Creiem necessari promoure mobilitzacions destinades a contrarestar la reforma proposada pel govern i sumar forces amb altres col·lectius i organitzacions per aconseguir aquest objectiu principal.

Per això, ens sumem a les mobilitzacions convocades per Marea Roja a diverses ciutats de l’Estat pel proper 15 d’abril i convoquem una manifestació a Barcelona que començarà a les 18:30, a plaça Urquinaona. Entenem que es tracta d’un primer pas en la que sens dubte ha de ser una campanya sostinguda per frenar aquesta reforma i com a CGT ens conjurem per seguir treballant en aquesta línia.

Ens veiem als carrers!

Secció sindical de la CGT a la UAB

Comunicat Postdocs

Company, companya

Si ets PDI de la UAB els darrers dies hauràs rebut dos correus, un del vicerector de personal acadèmic i un altre de la secció sindical de CCOO a la UAB en relació a la contractació de professors/es sota la figura de “investigador postdoctoral”. De manera força curiosa, tots dos correus compartien to, excuses i assenyalaments, de tal manera que sovint s’esvaeixen els límits entre equip de govern i “sindicat”, una situació que, històricament, quan ha succeït no ha sigut mai beneficiosa pels treballadors/es. Per sort, hi ha més sindicats a la UAB.

Com que ens hem sentit interpel·lats/des directament pels dos correus, els responem conjuntament amb arguments estructurats per punts. Ho fem des del convenciment que una institució pública com la UAB ha de ser escrupolosa en el compliment de les lleis laborals i, en especial, amb aquells preceptes que fixen els drets dels seus treballadors/es. Uns preceptes que, a més, en el cas que ens ocupen, també van adreçats a garantir la qualitat de la recerca i la docència a la UAB, dos valors que el propi Equip de Govern hauria de defensar sempre.

Punt previ. Des de CGT UAB ja vam fer pública [veure enllaç] la nostra posició sobre la proposta que l’Equip de Govern feia en relació els contractes postdoctorals de capítol I. Una proposta que essencialment demanava un procés d’estabilització com a forma de resoldre les greus irregularitats actuals. Si altres sindicats o l’assemblea de postdocs de la UAB han arribat a conclusions similars a les nostres, ho han fet fruit de processos autònoms de reflexió. Qualsevol insinuació en un altre sentit és pròpia de qui no pot acceptar que les persones, per elles mateixes, s’organitzin i prenguin les decisions que considerin apropiades en cada moment.

Punt 1. Com hem dit sempre des de fa temps, tant a les meses negociadores, al Comitè d’empresa del PDI, com en assemblees i comunicats, els contractes d’investigadors postdoctorals són contractes de formació per decisió de la pròpia UAB, en aplicació de l’art. 22 de la Llei 14/2011 de la Ciència. Això és fruit de la política de l’Equip de Govern, que fa anys va decidir canviar uns contractes postdoctorals d’obra i servei efectuats amb finalitats docents per aquest tipus per tal d’evitar possibles sancions judicials per contractació fraudulenta de professorat.

Punt 2. La contractació actual de professorat amb contractes d’investigador postdoctoral a l’empara de l’art 22 de la Llei de la Ciència és irregular en diversos aspectes:

  • En la dedicació docent. L’art. 22e de la llei especifica clarament que la dedicació docent màxima és de 80 hores (8 crèdits) en comptes dels 18 crèdits que els assignava la UAB fins ara. Així ho hem estat comunicant a l’Equip de Govern des de fa anys i, concretament, el mes de juny passat vam demanar al vicerector una negociació al respecte. En cap moment, en la proposta d’acord que va facilitar al comitè d’empresa a finals de maig de 2020 contemplava adequar la dedicació docent dels i les professores amb aquest tipus contractual als límits legals. Finalment, en la seva instrucció del 6 de juliol el vicerector reconeix aquest fet.
  • En el salari. L’art. 22d especifica que la retribució d’aquest tipus de contractes no pot ser inferior a la del personal investigador que realitzi activitats anàlogues. El mateix mes de juny de 2019 des de CGT vam fer notar a l’Equip de Govern que el salari a inicis del curs 2019/2020 per als i les postdocs de capítol I era inferior als del Personal Investigador en Formació de 4rt any, un salari que venia fixat per l’EPIF. La resposta de l’equip de govern ha sigut extremadament lenta (ha necessitat un curs) i clarament insuficient. S’ha dedicat a apujar el salari el just per no pagar a un investigador/a doctor/a per sota d’un investigador/a predoctoral i n’ha traslladat una part del cost als departaments. Amb tot, l’increment plantejat queda clarament per sota les retribucions d’altres contractes de la mateixa tipologia a la mateixa UAB (per exemple, Juan de la Cierva i Beatriu de Pinós), amb salaris clarament superiors. Aquest fet suposa una segona vulneració clara de la llei.
  • En la tipologia de contracte. En juny del 2019 vam exposar una sèrie d’irregularitats en l’ús de contractes de pràctiques per investigadors/res postdoctorals. El Vicerector ha informat que els postdocs de Capítol I passaran a obra i servei, però, amb el requisit d’estar vinculats a projectes de recerca. Ens preocupa que alguns investigadors postdoctorals no tinguin la possibilitat de vincular-se a projectes de recerca de cara al setembre i, com a conseqüència, no es puguin renovar els seus contractes.

Punt 3. D’aquests fet s’ha anat informant clarament a l’equip de govern, per part de CGT entre d’altres. A fi de poder fer factible l’adequació dels contractes a la normativa legal aplicable, i sent conscients de les limitacions pressupostàries que travessa la Universitat, hem proposat reiteradament a l’Equip de Govern i, en especial, al vicerector de personal acadèmic, fixar un període transitori orientat a la progressiva estabilització de les places afectades. Entenem que aquestes places actualment cobreixen 18 crèdits de docència (i de vegades més) i, per tant, tenen un arrelament a les necessitats docents dels diferents departaments. En el marc d’aquest procés, s’haurien pogut cercar situacions transitòries pel que fa a les condicions salarials i de dedicació. La resposta de l’Equip de Govern sempre ha sigut negativa i, de fet, mai han volgut analitzar quantes i quines places es podrien estabilitzar anualment en els propers 4 anys i quin cost hauria suposat per a la UAB.

Punt 4. Observem amb preocupació que el vicerector de personal acadèmic en cap moment garanteix la continuïtat pel curs vinent de totes i tots els postdocs de capítol I contractats aquest curs. Tampoc es compromet a mantenir més enllà de l’agost de 2021 aquells contractes que es realitzin pel proper curs. Per compensar la reducció docent dels investigadors postdoctorals de 180 a 80 hores docents, es preveu incrementar la dotació de plantilla B dels departaments afectats. Aquesta dotació està prevista nomes per al curs 2020-2021, però, perjudicant la renovació dels contractes dels postdocs cara als cursos vinents.

Punt 5. La funció de tot sindicat hauria de ser la defensa dels interessos dels i les treballadores. Per aquesta raó la CGT no podia acceptar, com exigia la UAB, que amb la seva signatura legalitzés desenes de situacions de precarietat en clara vulneració de la llei, privant així qualsevol opció de reclamació legal per part de les persones que l’estan patint. No tenim cap aspiració de formar part de cap Equip de Govern de la UAB i, per tant, ens sentim amb les mans lliures de seguir defensant els interessos dels i les treballadores.

Punt 6. Analitzarem totes les accions possibles, legals i sindicals, per frenar aquest xantatge cap els i les professores amb contractes postdoctorals de capítol I.

 

 

 

Secció sindical de la CGT a la UAB

 

Propostes que defensarem des de la CGT-UAB a la Mesa negociadora entre el Comitè d’Empresa i l’Equip de Govern

A tots els i les treballadores de la UAB

A tot el PDI

Aquest dilluns a les 12h hi ha una mesa negociadora entre el Comitè d’Empresa del PDI laboral i l’Equip de Govern demanada per la part sindical. Amb aquest comunicat us volem fer arribar tres dels punts centrals de l’ordre del dia i les propostes que hi defensarem des de la CGT-UAB.

–  Contractació del professors/es associades el curs 2020/2021

Des de CGT-UAB sempre hem defensat la continuació del professorat contractat i la necessitat d’erradicar l’extrema precarietat de gran part del professorat associat amb polítiques actives d’estabilització. Entenem que ara més que mai és necessari concretar-les i així ho demanarem novament a l’Equip de Govern. Ara ens trobem novament en el moment en que s’està reprenent la contractació pel curs 2020-2021 sense que s’hagi ofert cap pla d’estabilització, havent perdut el Rectorat una altra oportunitat per reduir la precarietat laboral a la UAB. Donada la situació actual, que en cap cas és responsabilitat de qui pateix la precarietat, i a fi d’evitar perjudicis, des de CGT-UAB defensarem:

  1. a) Que es garanteixi la validesa dels concursos de professor/a associat celebrats els cursos anteriors.
  2. b) Que es renovin automàticament els contractes vigents pel curs 2020/2021 i s’apliquin els compromisos que es van adoptar de fer contractes de nivell A3 en lloc dels de nivell A2 que es feien a determinats departaments com el d’Empresa. També demanarem al rectorat que consideri vàlides les justificacions d’activitat laboral externa lliurades pel curs passat.
  3. c) Que s’ampliï el període de justificació dels 48 mesos cotitzats de 4 a 5 anys, pels contractes de professors/es associat/des que aquest curs no treballen a la UAB.

Les mesures b) i c) s’han acordat amb altres seccions sindicals del comitè d’empresa del PDI i responen a la necessitat de no penalitzar encara més a treballadors/es, sovint molt precàries, que ja estan patint les conseqüències de l’aturada econòmica derivada del COVID19.

– Aplicació de les pròrrogues detallades als RDL 11/2020 i successius al personal acadèmic contractat

Com ja hem anat fent públic, en aquest apartat defensarem que es prorroguin tots els contractes de PIF (FI, FPI, FPU, PIF-UAB, etc) i investigadors/es postdocs de capítol VI per un termini equivalent a la durada de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives més tres mesos addicionals. Aquesta mesura ja la contemplen les disposicions del RDL11/2020 i RDL15/2020. Defensarem, a més, que aquestes pròrrogues s’apliquin també als contractes als quals els hi falti més d’un any per la seva extinció. Considerem que l’impacte en la recerca de l’aturada derivada del confinament afecta al conjunt dels i les investigadores i que, en general, tindrà una durada superior a la de les restriccions a la mobilitat i a les activitats decretades durant l’Estat d’Alarma (caldrà reprendre molts experiments i/o treball de camps des de zero, per exemple). A més, la normativa vigent permet a la UAB modificar la seva despesa per tal de cobrir aquestes situacions.

– Sobre la situació salarial i contractual dels postdocs de capítol I

Els contractes de postdocs “docents” amb càrrec a capítol I que realitza la UAB són contractes de formació per decisió de la pròpia UAB, en aplicació de l’art. 22 de la Llei 14/2011 de la Ciència. Com a secció sindical reiteradament hem criticat aquest fet i l’Equip de Govern ha rebutjat també repetidament canviar la modalitat de contracte. En tot cas, el tipus de contracte utilitzat per la UAB només permet cobrir 80 hores de docència (art. 22e) i la seva retribució no pot ser inferior a la del personal investigador que realitzi activitats anàlogues (art. 22d).

Com a sindicat defensarem l’escrupolós respecte de la normativa vigent i remarcarem que en cap cas és acceptable que en un mateix centre de treball, persones amb el mateix tipus de contracte tinguin condicions de treball i salarials diferents. En definitiva, exigirem l’aplicació del principi de no discriminació en la contractació. Rebutjarem també que els costos de l’increment salarial es traslladin als departaments, atès que la situació actual no és responsabilitat seva.

Tanmateix, oferirem a l’Equip de Govern la possibilitat de pactar processos transitoris en el marc d’un procés d’estabilització, que culmini en un termini raonable amb la convocatòria de places de lector i d’agregat/titular (en funció de l’acreditació disposada per qui ocupi una plaça de postdoc docent) per a cada plaça actual de postdoc de Capítol I.

Des de CGT seguirem lluitant per l’estabilització en contractes indefinits de tota la plantilla de la UAB, i per la fragmentació de la plantilla en grups amb contractes destinats a la realització dels mateixos treballs i que comportin diferències en la remuneració i en les situacions laborals.

Per qualsevol qüestió, no dubteu en contactar-nos.

Secció sindical de CGT-UAB


 Secció sindical de la CGT a la UAB

Reclamem diners per aplicació de l’EPIF!

El passat mes de setembre des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya vam presentar un recurs de reposició contra les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts de contractació FI 2020 de la Generalitat de Catalunya, en entendre que el seu redactat establia una durada màxima dels contractes de Personal Investigador en Formació de 3 anys fet que contradiu l’Estatut del Personal Investigador en Formació que contempla que els contractes d’investigadors/es predoctorals poden ser prorrogats fins a 4 anys.

Aquesta setmana hem rebut la resposta de la Generalitat (la podeu consultar aquí) on, malgrat desistir el nostre recurs, ens dóna la raó en reconèixer que els contractes es poden prorrogar fins a 4 anys i argumenten que la convocatòria FI concedeix ajuts a la contractació, tot desvinculant la durada d’aquests ajuts (un màxim de 3 anys) de la durada dels contractes (un màxim de 4 anys). Per tal de clarificar aquest aspecte, modifiquen el redactat de la convocatòria. Ens donen, doncs, la raó.

No obstant, la solució no és satisfactòria per a nosaltres. Finançant només 3 anys de contracte, la convocatòria FI deixa a les universitats la responsabilitat de cobrir el 4rt any. En un context de congelació dels pressupostos als nivells ja retallats de l’any 2017 aquest fet és inadmissible. És per això que Doctorands en lluita i CGT aquest dijous 14 de novembre asseiem a responsables del Departament d’Universitats i Empresa i del Departament d’Economia per resoldre un increment de la dotació a les universitats que permeti fer front a les obligacions que es deriven de l’aplicació íntegra de l’EPIF.

Us animem a assistir a la concentració que acompanyarà la reunió. Hi ha en joc el present i futur dels i les investigadores predoctorals i, també, d’unes universitats molt maltractades després d’anys de retallades. Aquesta lluita ens interpel·la a totes.

I la guanyarem!!!

Ens veiem aquest dijous, 14 de novembre, a les 16:30h, al Passeig Lluís Companys, 23 (a prop de Renfe Arc de Triomf)

Secció sindical de CGT-UAB

Defensem l’EPIF. Defensem les universitats. 14-N a Via Laietana

 

El proper dijous hi haurà una nova reunió entre membres de Doctorands en Lluita i de CGT a la Direcció General d’Universitats (DGU). En aquesta ocasió hi assistiran, a petició nostra, representants del Departament d’Economia de la Generalitat. L’objectiu és desbloquejar el pressupost de les ajudes FI a la contractació d’investigadors/es predoctorals per tal que contemplin també cobrir el 4rt any de contracte, seguint el que marca l’EPIF. Exigim que la Generalitat cobreixi íntegrament els 4 anys de contracte i que no traslladi a les universitats, que ja fa anys tenen un pressupost retallat, el cost del 4rt any dels contractes. Un 4rt any de contracte que instàncies independents, com Inspecció de Treball, ja estan manifestant que és d’aplicació obligatòria en els supòsits que contempla l’EPIF.

Aquesta lluita la guanyarem i cridem a tothom a participar-hi. Hi ha en joc la universitat i la recerca públiques.

Tothom aquest dijous 14-N, a les 16:30h, a la DGU (Via Laietana 2, Barcelona)

Secció sindical de CGT a la UAB

Reunió CGT-Equip de Govern: Informacions sobre l’aplicació de l’EPIF

Avui, dia 11 de juny de 2019, membres de la CGT-UAB ens hem reunit amb el Vicerector de Personal Acadèmic, per tractar diversos temes respecte a l’aplicació de l’EPIF. Fent un resum dels aspectes tractats a la reunió i preguem que ho feu extensible al PDI (especialment PIF) del vostre entorn:

1.- Com s’aplicarà la pròrroga als contractes de PIF de menys de 4 anys de durada i que s’han extingit amb posterioritat al 15 de març del 2019?

El vicerector ha confirmat avui que es farà un nou contracte d’un any de durada pel Personal Investigador en Formació al que se li hagi extingit amb data posterior al 15 de març del present any (i que compleixin els punts de l’acord signat) amb l’increment salarial pertinent al quart any. No ha concretat el temps però, ha dit que ja estan treballant i que si és possible, ho faran aquest 1 de juliol (tot i que no és segur). Si passat l’1 de juliol els companys/es que us trobeu en aquesta situació i no heu tingut cap notícia, feu-nos-ho saber.

2.- Com s’aplicarà la pròrroga als contractes que encara no han finalitzat?

En relació a l’aplicació de la pròrroga en els contractes que no han finalitzat, avui ens ha confirmat que el treballador/a no haurà de fer cap tràmit burocràtic. Serà el departament el que haurà de notificar la situació al vicerectorat desprès de l’ultima comissió de seguiment (en cas que sigui favorable) i, aquest, aplicarà la pròrroga de manera automàtica. De totes maneres, seria bo que el treballador s’assegurés que el departament fa el tràmit.

3.- Quins contractes PIF estan inclosos en l’acord?

En l’acord signat estan inclosos tots els contractes predoctorals el finançament dels quals depèn del Capítol I (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i altres tipologies, incloent ajuts d’altres comunitats autònomes contractats per la UAB com, per exemple, els del País Basc).

Respecte als PIFs contractats de capítol VI, serà l’investigador/centre el que s’haurà de fer càrrec de la pròrroga i l’increment retributiu. En cas que el projecte al qual està vinculat el seu contracte continuï viu, l’investigador/centre no podrà negar-se, en cap cas, a aplicar la normativa (si ho fa, contacteu amb nosaltres). Si el projecte ja no és vigent i l’investigador no vol fer-se càrrec del contracte PIF, la UAB ens ha comunicat que no hi posarà els diners. Nosaltres continuem defensant que això no és just però, ja ha deixat entreveure que, en aquest cas, el conflicte s’hauria de resoldre judicialment. No obstant això, els casos particulars es valoraran a part i, insistim, nosaltres no descartem cap via. Si les persones que us trobeu en aquesta situació ens contacteu, mirarem com podem articular-ho.

4.- Com es farà efectiu el pagament endarrerit de l’increment retributiu?

Aquest es realitzarà a les nòmines de setembre/octubre en concepte de nòmina. En cap cas s’abonarà com a suplement.

5.- Hi haurà més convocatòries PIF pròpies de la UAB?

Aquest any no hi haurà convocatòria de noves PIF, ja que les que s’extingien aquest any són renovades per un quart. Tanmateix, ens ha confirmat que de cara a l’any vinent tornaran a ser els departaments els que podran treure a concurs les PIFs que creguin convenients.

Des de CGT-UAB seguirem atents a l’evolució de l’acord EPIF i la seva aplicació. Volem reiterar l’agraïment a totes les persones que amb el vostre compromís ho heu fet possible.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o qüestió.

La lluita és l’únic camí.

Secció sindical de CGT-UAB

URGENT: proposta acord aplicació EPIF a la UAB

Companys, companyes

Us enviem URGENTMENT la proposta d’aplicació de l’EPIF acordat entre la UAB, CGT i Col·lectiu de Doctorands en lluita. Hem guanyat al 100% de la seva aplicació.

Arran la convocatòria de Vaga del dia 28 de Maig, i la convocada pel dia 11, 12, 13 i 14 de juny, la empresa ha decidit cedir a les nostres demandes.

És de vital importància que aquest preacord sigui ratificat en assemblea de treballadores i treballadors de la UAB, convocada a les 13:00h d’avui, a la Sala annexa de l’Hotel d’Entitats, ubicat a la Plaça Cívica de la UAB.

Agraïm la implicació col·lectiva en les mobilitzacions que han permès arribar a aquest preacord. La organització i la lluita són l’únic camí.

Secció sindical CGT-UAB