Tag Archives: postdocs

Comunicat Postdocs

Company, companya

Si ets PDI de la UAB els darrers dies hauràs rebut dos correus, un del vicerector de personal acadèmic i un altre de la secció sindical de CCOO a la UAB en relació a la contractació de professors/es sota la figura de “investigador postdoctoral”. De manera força curiosa, tots dos correus compartien to, excuses i assenyalaments, de tal manera que sovint s’esvaeixen els límits entre equip de govern i “sindicat”, una situació que, històricament, quan ha succeït no ha sigut mai beneficiosa pels treballadors/es. Per sort, hi ha més sindicats a la UAB.

Com que ens hem sentit interpel·lats/des directament pels dos correus, els responem conjuntament amb arguments estructurats per punts. Ho fem des del convenciment que una institució pública com la UAB ha de ser escrupolosa en el compliment de les lleis laborals i, en especial, amb aquells preceptes que fixen els drets dels seus treballadors/es. Uns preceptes que, a més, en el cas que ens ocupen, també van adreçats a garantir la qualitat de la recerca i la docència a la UAB, dos valors que el propi Equip de Govern hauria de defensar sempre.

Punt previ. Des de CGT UAB ja vam fer pública [veure enllaç] la nostra posició sobre la proposta que l’Equip de Govern feia en relació els contractes postdoctorals de capítol I. Una proposta que essencialment demanava un procés d’estabilització com a forma de resoldre les greus irregularitats actuals. Si altres sindicats o l’assemblea de postdocs de la UAB han arribat a conclusions similars a les nostres, ho han fet fruit de processos autònoms de reflexió. Qualsevol insinuació en un altre sentit és pròpia de qui no pot acceptar que les persones, per elles mateixes, s’organitzin i prenguin les decisions que considerin apropiades en cada moment.

Punt 1. Com hem dit sempre des de fa temps, tant a les meses negociadores, al Comitè d’empresa del PDI, com en assemblees i comunicats, els contractes d’investigadors postdoctorals són contractes de formació per decisió de la pròpia UAB, en aplicació de l’art. 22 de la Llei 14/2011 de la Ciència. Això és fruit de la política de l’Equip de Govern, que fa anys va decidir canviar uns contractes postdoctorals d’obra i servei efectuats amb finalitats docents per aquest tipus per tal d’evitar possibles sancions judicials per contractació fraudulenta de professorat.

Punt 2. La contractació actual de professorat amb contractes d’investigador postdoctoral a l’empara de l’art 22 de la Llei de la Ciència és irregular en diversos aspectes:

  • En la dedicació docent. L’art. 22e de la llei especifica clarament que la dedicació docent màxima és de 80 hores (8 crèdits) en comptes dels 18 crèdits que els assignava la UAB fins ara. Així ho hem estat comunicant a l’Equip de Govern des de fa anys i, concretament, el mes de juny passat vam demanar al vicerector una negociació al respecte. En cap moment, en la proposta d’acord que va facilitar al comitè d’empresa a finals de maig de 2020 contemplava adequar la dedicació docent dels i les professores amb aquest tipus contractual als límits legals. Finalment, en la seva instrucció del 6 de juliol el vicerector reconeix aquest fet.
  • En el salari. L’art. 22d especifica que la retribució d’aquest tipus de contractes no pot ser inferior a la del personal investigador que realitzi activitats anàlogues. El mateix mes de juny de 2019 des de CGT vam fer notar a l’Equip de Govern que el salari a inicis del curs 2019/2020 per als i les postdocs de capítol I era inferior als del Personal Investigador en Formació de 4rt any, un salari que venia fixat per l’EPIF. La resposta de l’equip de govern ha sigut extremadament lenta (ha necessitat un curs) i clarament insuficient. S’ha dedicat a apujar el salari el just per no pagar a un investigador/a doctor/a per sota d’un investigador/a predoctoral i n’ha traslladat una part del cost als departaments. Amb tot, l’increment plantejat queda clarament per sota les retribucions d’altres contractes de la mateixa tipologia a la mateixa UAB (per exemple, Juan de la Cierva i Beatriu de Pinós), amb salaris clarament superiors. Aquest fet suposa una segona vulneració clara de la llei.
  • En la tipologia de contracte. En juny del 2019 vam exposar una sèrie d’irregularitats en l’ús de contractes de pràctiques per investigadors/res postdoctorals. El Vicerector ha informat que els postdocs de Capítol I passaran a obra i servei, però, amb el requisit d’estar vinculats a projectes de recerca. Ens preocupa que alguns investigadors postdoctorals no tinguin la possibilitat de vincular-se a projectes de recerca de cara al setembre i, com a conseqüència, no es puguin renovar els seus contractes.

Punt 3. D’aquests fet s’ha anat informant clarament a l’equip de govern, per part de CGT entre d’altres. A fi de poder fer factible l’adequació dels contractes a la normativa legal aplicable, i sent conscients de les limitacions pressupostàries que travessa la Universitat, hem proposat reiteradament a l’Equip de Govern i, en especial, al vicerector de personal acadèmic, fixar un període transitori orientat a la progressiva estabilització de les places afectades. Entenem que aquestes places actualment cobreixen 18 crèdits de docència (i de vegades més) i, per tant, tenen un arrelament a les necessitats docents dels diferents departaments. En el marc d’aquest procés, s’haurien pogut cercar situacions transitòries pel que fa a les condicions salarials i de dedicació. La resposta de l’Equip de Govern sempre ha sigut negativa i, de fet, mai han volgut analitzar quantes i quines places es podrien estabilitzar anualment en els propers 4 anys i quin cost hauria suposat per a la UAB.

Punt 4. Observem amb preocupació que el vicerector de personal acadèmic en cap moment garanteix la continuïtat pel curs vinent de totes i tots els postdocs de capítol I contractats aquest curs. Tampoc es compromet a mantenir més enllà de l’agost de 2021 aquells contractes que es realitzin pel proper curs. Per compensar la reducció docent dels investigadors postdoctorals de 180 a 80 hores docents, es preveu incrementar la dotació de plantilla B dels departaments afectats. Aquesta dotació està prevista nomes per al curs 2020-2021, però, perjudicant la renovació dels contractes dels postdocs cara als cursos vinents.

Punt 5. La funció de tot sindicat hauria de ser la defensa dels interessos dels i les treballadores. Per aquesta raó la CGT no podia acceptar, com exigia la UAB, que amb la seva signatura legalitzés desenes de situacions de precarietat en clara vulneració de la llei, privant així qualsevol opció de reclamació legal per part de les persones que l’estan patint. No tenim cap aspiració de formar part de cap Equip de Govern de la UAB i, per tant, ens sentim amb les mans lliures de seguir defensant els interessos dels i les treballadores.

Punt 6. Analitzarem totes les accions possibles, legals i sindicals, per frenar aquest xantatge cap els i les professores amb contractes postdoctorals de capítol I.

 

 

 

Secció sindical de la CGT a la UAB

 

Accions per resoldre les irregularitats en els contractes dels i les postdocs de la UAB [SEE ENGLISH VERSION BELOW]

Fa tres setmanes, des de CGT, vam treure a la llum l’ús fraudulent dels contractes de pràctiques entre investigadors/res postdoctorals a la UAB informant-ne al conjunt de la comunitat universitària i al propi Equip de Govern. El divendres, dia 14 de juny de 2019, membres de la CGT-UAB ens hem reunit amb el Vicerector de Personal Acadèmic per tractar la modalitat de contractes postdoctorals, a més de la baixa retribució i la (sobre)càrrega docent d’aquest col·lectiu. Durant la reunió li hem facilitat dades concretes sobre aquests aspectes i exemples dels tipus de contractes utilitzats tant a la UAB com a altres universitats i centres de recerca.

Pel que fa a l’ús de contractes de pràctiques, hem exposat una sèrie d´irregularitats respecte a la normativa vigent com són:

  • La utilització de contractes de pràctiques d’una durada superior als 2 anys
  • La seva utilització per a contractar investigadors/es postdoctorals que ja han tingut altres contractes com a doctors/es
  • L’existència de diferents modalitats de contractació amb diferents drets i prestacions (contractes de pràctiques i contractes d’obra i servei) dins del mateix col·lectiu.

El Vicerector ha mostrat voluntat de regularitzar els contractes de pràctiques, passant-los a contractes d’obra i servei i garantint així la plenitud de drets dels investigadors i les investigadores postdoctorals.

En la reunió també hem denunciat la baixa remuneració del personal investigador postdoctoral, que des del mes de març d’aquest any passa a ser inferior a la del personal investigador en formació de 4rt any (una diferència d’aproximadament 1,500 euros bruts a l’any). Hem demanat que, cara al setembre, s’actualitzi el salari base d’aquest col·lectiu amb l’IPC en acord amb les taules retributives marcades en el Conveni col·lectiu del PDI actualment vigent. També li hem demanat concreti amb el nou Comitè d’empresa la revisió de la retribució del personal postdoctoral per tal de reflectir el seu alt nivell formatiu i les tasques docents i de recerca que du a terme.

Per acabar hem tractat la sobrecàrrega docent que pateix una part del col·lectiu de postdocs. Es tracta d’una càrrega que, per un costat, se situa molt per sobre de la màxima de 80 hores previstes en la Llei de Ciència (14/2011), i, per l’altre costat, sovint sobrepassa la màxima de 180 hores presencials establertes en el Model de Dedicació Acadèmica de la UAB. Hem exigit mesures efectives de control de la docència per tal de prevenir futurs excessos, i hem demanat que els excessos a les 180 hores del curs actual es recompensin cara al curs vinent.

Novament el Vicerector s’ha compromès a resoldre urgentment aquests excessos i a donar instruccions per a que es recompensin el proper curs les càrregues docents que, durant el curs 2018-2019, han superat les 180 hores presencials (477 hores segons la TPD). També ha acceptat revisar a la baixa la dedicació docent de referència dels i les investigadores postdoctorals.

Finalment, el Rectorat s’ha compromès a convocar urgentment aquest mes de juliol una mesa negociadora per a tractar amb el Comitè d’Empresa aquestes qüestions.

Mentrestant ens posem a la disposició de tots els afectats i afectades per a qualsevol aclariment.

Secció sindical de la CGT a la UAB

[ENGLISH VERSION]

Some weeks ago, the CGT brought to light the ostensibly fraudulent use of internship contracts for postdoctoral researchers at UAB. On Friday, June 14th, members of CGT met with the Vice-rector of Academic Staff to discuss the contractual terms for postdoctoral researchers as well as their low compensation rates and high teaching burden. At the meeting, we provided the Vice-rector with current data on the usage of internship contracts and information on the contractual terms of postdoctoral researchers at other Spanish universities and research centers.

Concerning the use of internship contracts, we highlighted several irregularities with respect to current legal regulations:

  • The usage of internship contracts for a period longer than 2 years.
  • Internship contracts for individuals who have previously held postdoctoral positions.
  • The incoherent usage of different types of contracts (internship contracts or contracts for specific works and services) within the same category of postdocs (e.g., Ramón y Cajal).

The Vice-rector of Academic Staff expressed willingness to modify the contractual terms for postdoctoral researchers by passing internship contracts to contracts for specific works and services.

At the meeting we also criticized the low compensation rates of many postdoctoral researchers. As of March of this year, fourth year PhD students earn approximately 1,500 euros more annually than do university postdocs. We asked the Vice-rector to adjust base salaries immediately, so that they reflect hikes in inflation with respect to the base salaries established in the collective agreement in force. We also asked the Dean to negotiate a salary raise for postdocs with the Works Council, so that compensation rates reflect postdocs’ high training levels as well as their teaching and research responsibilities.

The final point of discussion was the high teaching load of many postdoctoral researchers. The teaching responsibilities of university postdocs exceed the annual limit of 80 hours stipulated in the Law of Science (14/2011) and often exceed the maximum of 180 hours established by the UAB Guidelines for Academic Activity. We asked the Vice-rector to apply measures that facilitate the monitoring of teaching activity and that can effectively prevent undue teaching burdens among postdoctoral researchers. We also requested that all postdocs who exceeded 180 hours during the current academic year be compensated with lower teaching loads during the coming year.

The Vice-rector of Academic Staff committed to addressing the extra teaching load of postdoctoral researchers who have taught more than 180 class hours (equivalent to 477 weighted hours) by instructing departments as to how to compensate postdocs in the coming academic year (2019-2020). The Vice-rector also accepted negotiating a reduction of the teaching load of postdoctoral researchers.

Finally, the Rectorate committed to convening an urgent meeting in July in order to negotiate these matters with the Works Council.

Should you have any questions or concerns in the meanwhile, please feel free to get in touch with us.

CGT union section at UAB