Tag Archives: model de dedicació docent

Sobre el MDA de l’executiva neoliberal de la UAB: caigui qui caigui

Com sabeu, l’Equip de Govern vol imposar un nou model de dedicació acadèmica en el qual s’introdueixen una sèrie de mesures lesives per al PDI. Entre d’altres, l’Equip de Govern pretén que el PDI cobreixi a títol gratuït baixes per malaltia de curta duració, així com que incrementi la capacitat docent; malgrat els sobreesforços que hem patit com a conseqüència de la pandèmia i de l’atac informàtic. A tot això, cal afegir-hi la pèrdua de poder adquisitiu que estem patint com a com conseqüència de la inflació cada cop més descontrolada.

El suposat procés de negociació endegat per l’Equip de Govern, i dirigit per la nova Vicerectora de Personal Acadèmic, no és més que una pantomima en la qual no hi cap negociació: únicament els hi serveix per a cobrir l’expedient del tràmit d’audiència. De fet, per no haver, no hi ha ni una relació de llocs de treball per al PDI: les necessitats de plantilla del PDI les improvisa la Vicerectora en funció del moment i d’acord amb els interessos de l’Equip de Govern. Que tot plegat tingui conseqüències sobre el professorat més precari els hi és ben igual ja que: “(sic) la Universidad no es una ONG”. L’únic principi que els guia és que el finançament de les noves places de professorat sigui a cost zero i que el paguem totes nosaltres.

Certament, i tal com ja vam denunciar el curs passat, hi ha d’altres alternatives: les podeu consultar aquí. Cridem doncs a la mobilització del PDI contra el MDA i demanem la solidaritat i ajut de PAS i estudiantat en forma de qualsevol acció que ajudi a trencar els plans neoliberals de l’Equip de Govern així com els tics autoritaris de la Vicerectora, de la qui reclamem el seu cessament.

Secció sindical de CGT a la UAB.
@cgt_uab

https://www.facebook.com/CGTUAB

Canal CGT-UAB

ACTE PRECARIETAT A LA UNIVERSITAT PER LA SELECTIVITAT. DIMARTS 7 DE JULIOL, 9:00, UNIVERSITAT AUTONÒMA DE BARCELONA

Aquest dimarts 7 de juliol comença la selectivitat. Una selectivitat que se celebrarà en unes condicions totalment atípiques. Ara mateix, els futurs universitaris no saben en quines condicions entraran a la universitat. El que si que sabem és que el professorat i el personal d’administració de la universitat experimentarà (i ja ho està fent) una elevada sobrecàrrega de treball, que no es compensarà amb un increment de la plantilla, i, encara menys, amb la seva estabilització.

Per tal de conscienciar als futurs estudiants de la universitat de la precària universitat en la qual estan a punt d’entrar, el Col·lectiu de Doctorandes en Lluita i la secció sindical de la CGT a la UAB estarem allà, per donar-los la benvinguda.

La mercantilització de la universitat, en tots els seus sentits, és avui en dia una realitat, una realitat que porta gestant-se durant dècades. En els últims anys hem assistit a un increment abusiu del preu de les matrícules, expulsant així a milers d’estudiants de classe treballadora. L’estabilització a la universitat ha passat a ser una quimera; tant la docència com les tasques de gestió i investigació són realitzades per personal temporal, sota unes condicions laborals absolutament precàries, com ara els falsos professors associats, o els investigadors predoctorals i postdoctorals.

Aquesta situació de precarietat en que trobem a l’anomenat personal docent i investigador (PDI), no millora en el personal d’administració i serveis (PAS), en els quals la inestabilitat, així com la realització de tasques que no corresponen amb el seu contracte, són les pràctiques habituals. Desgraciadament, també hem assistit a l’externalització dels serveis que la universitat considera “no essencials”, però sense els quals resulta difícil poder imaginar que la universitat funcioni; cafeteries, copisteries, serveis de neteja, etc. D’aquesta manera, ens trobem amb una universitat totalment infiltrada per l’empresa privada i per les empreses subcontractades, on, com sempre, preval el benefici del capital a la situació laboral dels treballadors.

A aquesta situació, ja de per si alarmant, s’hi suma la profunda atomització de la comunitat universitària. No tan sols entre PDI, PAS i estudiants, sinó fins i tot dins d’aquestes subcategories. Aquesta atomització porta a conseqüències kafkianes; com ara que dues persones amb el mateix contracte (però diferent convocatòria) tinguin remuneració i condicions laborals diferents. És habitual que els diferents equips de rectorat amenacin amb retallar el pressupost dedicat a alguna de les subcategories contractuals si es veuen obligats a incrementar la partida per una altra d’aquestes categories laborals, enfrontant així als treballadors entre ells i evitant així que s’exigeixin les responsabilitats als culpables reals de la situació, la direcció de la universitat (amb la connivència necessària de l’Estat).

En aquest procés de mercantilització l’Equip de Govern esdevé còmplice necessari per la via de promoure Fundacions i Consorcis per tal de vehicular les activitats empresarials (de transferència en la neollengua) que duen a terme estaments privilegiats del professorat. Així, quan alguna d’aquestes fundacions té problemes econòmics no té cap inconvenient en incórrer en males praxis, avalant els préstecs que han necessitat. Un exemple: segons l’Informe d’auditoria aprovat en la Comissió d’Economia del passat 30 de juny “Amb les entitats Caixabank, BBVA i Banco Santander s’ha fet un aval per import de 1.291.666,67 euros amb cada una de les entitats, i amb el FMS wertmanagement Service GmbH per import de 9.580.950,10 euros, per avalar el préstec demanat per Vila Universitària, SL. En data 31 de juliol de 2019, el DEPFA ACS Bank ha cedit el contracte de finançament a l’entitat FMS wertmanagement Service Gmb”.

D’igual manera, van rebaixar en la Comissió d’Economia del 11-IV-2018 el cànon sobre els sobresous vinculats a formació continuada en lloc de pujar-lo per tal de disposar de més recursos per la UAB. De fet, a menys cànon per la UAB més sobresou per als implicats en les tasques de mercantilització, intensificant-se les desigualtats. Cal tenir en compte que hi ha professorat que amb l’excusa de l’aplicació de l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats es pot treure sobresous de fins a 150.576,87€. Alguns membres d’aquest cercle de privilegiats són els mateixos que s’aprofiten de l’estructura de la UAB per anar copant càrrecs amb poder de decisió per la via de la cooptació. Alhora, es crea una situació de conflicte d’interessos: així alguns dels alts directius d’empreses creades a l’empara del Parc de la Recerca són membres de l’Equip de Govern. Un exemple aquí: https://www.vetgenomics.com/qui-som/# on un dels membres de l’Equip Directiu de l’empresa és el Vicerector de Recerca i de Transferència.

 Ara, la crisi econòmica catalitzada per l’emergència sanitària empitjorarà, sens dubte, les ja de per si deplorables condicions de treball de la classe treballadora en general. Les universitats no en són pas una excepció. En temps de recessió, amb l’excusa d’obtenir liquiditat, la privatització dels serveis públics és una mesura que els governs acostumen a adoptar, siguin del color que siguin. És d’esperar, doncs, que en els propers mesos, ens trobem amb un nou embat pel qual haurem d’estar preparats. A les lluites que ja portàvem (creació de places d’estabilització, pròrroga dels contractes predoctorals…) s’hi sumaran les problemàtiques concretes que han aparegut arran de la nova situació; increment del teletreball i  docència virtual, no renovació dels contractes, pròrrogues durant l’estat d’alarma, disminució de les noves contractacions, i un llarg etcètera.

Com sempre, seguirem dempeus i en lluita.

COL·LECTIU DE DOCTORANDES EN LLUITA

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA UAB

CGT-UAB rebutja el Model de Dedicació Acadèmica proposat per l’Equip de la Rectora Arboix

Atesa la convocatoria d’una Mesa de Negociació prevista per a demà en relació al Model de Dedicació Acadèmica, la Secció Sindical de CGT a la UAB rebutja el Model de Dedicació Acadèmica proposat per l’Equip de la Rectora Marga Arboix, i que pretén implantar-se en el curs 2018-2019. Aquest MDA continua i consolida els principis neoliberals i la perspectiva de gerència empresarial que va introduir l’Equip de la Rectora Anna Ripoll, i que va aprofundir l’Equip del Rector Ferran Sancho”. Més informació aquí:

1.- La instrumentalització de la docència:  https://cgtuab.wordpress.com/2016/04/26/861/

2.- https://cgtuab.wordpress.com/2017/06/21/desde-cgt-denunciem-la-continuitat-del-model-de-dedicacio-variable-a-la-uab/

3.- https://cgtuab.wordpress.com/2016/10/24/sobre-la-continuitat-del-model-de-dedicacio-del-2009-que-proposa-lequip-de-la-rectora-arboix-preliminars-per-a-una-analisi/

Secció sindical de la CGT a la UAB

Bolonya 2.0: modificació dels plans d’estudi

Companya/ company

Fa uns dies us vam adreçar un escrit on detallavem, en base la informació a la qual havíem accedit, les claus de la propera reforma dels plans d’estudi de grau i màsters. Actualment estem en disposicio d’oferir-vos l’esborrany del Proyecto de R.D. por el que se modifica el R.D. 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el R.D. 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (hi podeu accedir directament a partir d’aquest enllaç).

Del document us volem remarcar algunes parts del text:

Referent als graus:
Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Grado serán elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto. En la elaboración de los planes de estudios, la Universidad primará la formación básica y generalista y no la especialización del estudiante” (p2)

Referent a les mesures transitòries:
A los estudiantes que hubiesen iniciado grados de 240 créditos, que posteriormente pasen a ser de 180 créditos, les será de aplicación el presente Real Decreto y no las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios.” (p. 3)

 

Referent al període d’implentació:
Disposición Adicional Primera. De los nuevos planes de estudios de titulaciones de grado de 180 créditos.
Las Universidades podrán implantar los planes de estudio de las titulaciones de Grado de 180 créditos, a partir del 30 de septiembre de 2015
“. (p. 3)

Sense afegir més consideracions sobre el contingut de l’esborrany de Reial Decreat a les que ja us vam fer arribar el passat 12 de novembre, volem remarcar que el document va estar en tràmit d’exposició pública entre els dies 12 i 29 de septembre. Al respecte, demanem a l’Equip de Govern que a fi de promoure la transparència i la informació al conjunt de la comunitat universitària, detalli les següents qüestions:

– Durant el període d’exposició pública, l’equip de govern de la UAB de manera directa o a través de l’ACUP o la CRUE o alguna altra instància ha formulat alguna al·legació o suggeriment al text del projecte del Reial Decret?

En cas afirmatiu, en quins termes?

Tot confiant que l’Equip de Govern contribuirà a resoldre dubtes sobre el futur de l’oferta docent pública i de les plantilles de professorat que ara mateix preocupen a una part important de la nostra comunitat, rebeu una cordial salutació.

Secció sindical de CGT a la UAB

Bellaterra, 20 de novembre

Cap un Bolonya 2.0?

Companya, Company,

Al professorat, personal d’administració i serveis i estudiants de les universitats ja no ens espanten massa les notícies de l’arribada d’un nou canvi de plans d’estudi. De fet, el vertigen en que se succeeixen els plans d’estudi que, sempre ens diuen, han de ser els definitius no afluixa. Encara recordem com el Pla Bolonya havia de resoldre molts dels mals de les universitats públiques, tant catalanes com del conjunt de l’Estat. I també hem vist com el temps ha anat posant a tothom al seu lloc i matisant, en el millor dels casos, aquestes prediccions de grans millores.

Ara a les universitats tornen a sonar rumors, de fet, més aviat informacions ja cada vegada més concretes d’un nou pla d’estudis. Els rectors i rectores en parlen i, d’aquí cap avall, s’ha activat la corretja de transmissió cap a les juntes de facultats i departaments. Aquest nou pla, aquesta nova reforma, serà un pas més cap a la degradació de la universitat pública.

Tot seguit detallem les informacions a les que hem tingut accés els i les membres de la secció sindical de CGT a la UAB, tot i que volem remarcar que a dia d’avui l’Equip de Govern no s’ha posat en contacte ni amb els sindicats ni amb els òrgans de representació sindical per a tractar aquest tema.

1.Aparentment a data d’avui el Ministeri d’Educació ja ha completat la redacció de l’esborrany del Reial Decret que pensen aprovar a inicis de l’any 2015 (mesos de gener o febrer). El titular de la reforma proposada en els plans d’estudi serà que es passa de l’actual estructura de 4+1 (4 anys de grau i 1 de màster) a una de 3+2 (3 anys de grau i 1 de màster), com al resta de la Unió Europea. L’homologació a la resta d’Europa serà previsiblement l’argument per a justificar la necessitat de la reforma.

2. Sota aquest paraigües, els graus podran tenir una càrrega docent d’entre 180 i 240 crèdits i els màsters de 60 a 120 crèdits. Es deixarà a les universitats resoldre dins de la forquilla com defineixen la seva oferta.

3. Les universitats catalanes no veuen malament el canvi que, de fet, reclamen des de fa anys. En relació a com concreten l’oferta docent, actuaran en bloc. En principi apostaran per graus de 180 crèdits i màsters de 120.

4. En paral•lel, el decret contempla també una reordenació de l’oferta de graus. La UAB sembla que apostarà per graus més generalistes i traslladar les especialitzacions a màsters. En aquest sentit, podrien desaparèixer graus vinculats a formacions especialitzades per a fondre’s en ofertes molt més generals. Aquest fet suposarà desmuntar alguns dels punts introduïts per l’anomenat Pla Bolonya.

5. Tal i com l’esborrany està redactat actualment, aquest canvi s’activarà pel curs 2016/2017 i sense transició pels estudiants. És a dir, que alumnes que estiguin cursant un grau es poden trobar que en surten titulats per un altre. Si es manté aquest aspecte del decret, això afecta directament als estudiants de 1er i 2on dels actuals graus.

6. En aquest context de canvi de plans d’estudi, la UAB té molt clar que pretén mantenir l’actual model de dedicació del PDI. No costa gaire imaginar què pot significar això si es retalla d’entrada un 25% la docència de graus (i tot sota el supòsit que el nombre de graus i grups docents no baixi). Cal tenir present que si es manté la tendència a tancar màsters públics, aquesta disminució de les necessitats docents no es compensarà amb un augment de l’oferta (pública) de postgrau.

7. Pels estudiants aquesta reforma suposarà un clar increment de la despesa que hauran d’assumir si es manté el diferencial entre els preus de grau i màster. Ara els graus valen entre 29 i 41 € el crèdit, mentre el preu de la gran majoria de màsters oficials ronda els 68€ el crèdit. D’altra banda, si com ja passa ara no hi ha un màster per cada grau, aquesta especialització no sempre es podrà fer amb màsters oficials (públics) i s’abocarà als estudiants a una oferta privada.

No ens volem estendre gaire més. Simplement volem remarcar que mals presagis planen sobre l’horitzó de les universitats públiques. Desaparició de línies docents, reducció del grau d’especialització, encariment del preu d’accés als estudis, reducció de les plantilles docents i d’administració i serveis, increment del percentatge d’oferta educativa privada, seran realitats que possiblement haurem de viure en un termini relativament breu de temps si no fem res per a revertir-ho.

Possiblement tornin temps de protesta. Des de la CGT a la UAB fem una crida a la comunitat universitària a mantenir-se informada i a construir els espais per, de manera col•lectiva, definir com ens posicionem davant d’aquesta reforma que, possiblement, anirà més enllà de les reformes precedents. Ens hi va el futur i, més que el nostre a títol individual, el de la funció educativa de les universitats.

CGT-UAB

CGT no pot seguir negociant el model de plantilles

Companyes i companys:
CGT ha abandonat la Mesa de Negociació entre sindicats i Equip de Govern,  reiniciada el 30 d’Abril. Valorem que el Vicerector Donaire ha convocat aquesta Mesa només per passar un tràmit legal de negociació sindical, una nova falta de respecte al PDI de la UAB en el seu conjunt.
El Model de Definició de les Plantilles del PDI ja s’està aplicant, en acords amb Directores i Directors de Departaments, amb compromisos de repartiment de recursos de professorat per al proper curs, i als següents, jugant amb la pràctica dels fets consumats. I en la Comissió de Personal Acadèmic del 29 d’Abril estava en l’ordre del dia l’aprovació del citat Model (encara que s´hagi postergat la seva aprovació). És evident l’absoluta falta d’interès per negociar res. Si voleu conèixer com ho han fet cliqueu aquí:https://tpd.uab.cat/tpd/departament/list; seleccioneu el departament que vulgueu i desprès els codis assignatures que desitgeu. En un dels camps trobareu quants professors a temps complert consideren que ha de tenir l’assignatura. Si necessiteu accedir al seu glossari cliqueu aquí: https://tpd.uab.cat/tpd/glossari/index.

CGT ja va abandonar la Mesa de Negociació quan s’estava tractant el tema del Model de Dedicació Acadèmica, com us informaren al seu moment. A més de fosques justificacions per reduir docència en titulacions públiques, per criteris economicistes o reiterant beneficis per càrrecs de gestió d’alt nivell, aquest Model rebaixa el valor del treball de docència del PDI (eliminant temps de preparació de classes). Amb això, l’aplicació del “Decret Wert” (basat en la reducció per investigació) no reporta tots els beneficis que correspondrien a qui te la màxima reducció (per Sexennis), i a la resta del PDI se li sobrecarrega amb molta més docència real de la que venia impartint. Així, s’obre un horitzó de suposats excedents de professorat,  l’objectiu ocult de tot l’aparell numèric exhibit per Donaire, alhora que una part important de la plantilla de PDI veurà incrementat el nombre d´hores presencials que ha de fer. Per tant, no avalem l’anomenada “Comissió de Seguiment del MDA”, que han pactat els sindicats CCOO, CSIF i UGT, ja que no te sentit acceptar un Model netament perjudicial per al PDI.

Cal afegir l’existència de flagrants irregularitats en el funcionament de la Mesa de Negociació. No es proporciona documentació sobre els temes de l’ordre del dia quan es convoca, ni s’han lliurat ni, evidentment, aprovat cap de les Actes de les últimes reunions.

CGT emprendrà les accions oportunes perquè no s´apliquin i no s´arribi els resultats indesitjables del “Model de Dedicació Acadèmica” i del “Model de Definició de les Plantilles”, ni tinguin les previsibles i nefastes conseqüències per al professorat de la nostra universitat, en el camí de desestructurar i flexibilitzar la Plantilla de la UAB, d’acord amb els cànons ultraliberals que guien les actuacions de l’Equip de Govern del Rector Sancho, en sintonia amb els governs conservadors i ultraliberals de Catalunya, Espanya i Europa.
Secció Sindical de CGT-UAB.

Donaire aixeca les cartes

El nou model de definició de plantilles dels departaments crea un sobrant de prop del 8% del PDI.

Sobre aquesta base, la majoria dels departaments de la UAB hauran de començar a retallar plantilla i devaluar contractes el curs vinent.

El vicerector Donaire, a poc a poc, comença a mostrar les seves cartes. Després de l’aprovació del seu Model de Dedicació Docent, que des de la CGT hem denunciat reiteradament, l’Equip de Govern de la UAB comença a fer progressivament les passes per a la seva posada en pràctica. La primera es plasma en el document del Model de definició de les plantilles dels departaments de la UAB, que en els darrers dies ha posat en coneixement dels directors/es dels departaments i del Consell de Govern. En aquesta proposta es fixa la capacitat docent dels departaments a partir de la jove manera de comptabilitzar l’equivalència en hores de feina d’un crèdit docent. Una primera lectura d’aquest document permet obtenir les següents conclusions que volem compartir amb vosaltres:

  1. En el seu conjunt, la capacitat docent de la UAB puja un 7,74%. Per un mateix nombre de PDI es poden impartir pràcticament un 8% més de classes. Malauradament, les xifres confirmen les afirmacions que reiteradament hem anat fent des de CGT sobre aquest tema (aquí podeu trobar-ho publicat a El País) i deixen al descobert les informacions errònies difoses reiteradament pel vicerector Donaire. Quantificat en volum docent equivalent a una dedicació a temps complert, el model genera un excedent de 164,4 professors/es.
  2. L’excedent de plantilla que genera el model afecta al 72% (42 dels 56) departaments de la UAB. Aquest model pretén reduir el PDI de la UAB de manera similar a l’intent que va protagonitzar el vicerector Senar durant el curs 2011 – 2012. Dues vies diferents per arribar al mateix camí.
  3. En el document s’explica també com els departaments hauran de començar a aplicar les retallades de plantilla el proper curs.

Presentem un document amb el càlcul de les plantilles dels diferents departaments, abans i després de l’aplicació del model.

En definitiva, s’amplia la dedicació laboral del PDI canviant la manera en com es comptabilitza la docència. Aquest increment té uns efectes catastròfics sobre la plantilla i, previsiblement, sobre la qualitat de la docència que en resultarà. Preveient aquesta situació, des de CGT ens vam aixecar de la darrera mesa negociadora i vam instar als companys i companyes de la resta de seccions sindicals a no donar cobertura a aquestes mesures que suposen una degradació de la qualitat de la UAB, tant de les condicions de treball del PDI com de la docència que oferim.

Emplacem novament a la resta de sindicats a rebutjar de manera clara e inequívoca aquests intents de l’Equip de Govern i del vicerector Donaire de retallar la plantilla de PDI de la UAB a força d’augmentar la jornada laboral de la resta.

Quan disposem d’informació més detallada continuarem informant. En tot cas, la consideració de la dedicació variable en funció dels trams, no altera signitivativament l’escenari descrit.

Secció sindical de CGT-UAB, 10 de març de 2014