Tag Archives: CGT

Donaire aixeca les cartes

El nou model de definició de plantilles dels departaments crea un sobrant de prop del 8% del PDI.

Sobre aquesta base, la majoria dels departaments de la UAB hauran de començar a retallar plantilla i devaluar contractes el curs vinent.

El vicerector Donaire, a poc a poc, comença a mostrar les seves cartes. Després de l’aprovació del seu Model de Dedicació Docent, que des de la CGT hem denunciat reiteradament, l’Equip de Govern de la UAB comença a fer progressivament les passes per a la seva posada en pràctica. La primera es plasma en el document del Model de definició de les plantilles dels departaments de la UAB, que en els darrers dies ha posat en coneixement dels directors/es dels departaments i del Consell de Govern. En aquesta proposta es fixa la capacitat docent dels departaments a partir de la jove manera de comptabilitzar l’equivalència en hores de feina d’un crèdit docent. Una primera lectura d’aquest document permet obtenir les següents conclusions que volem compartir amb vosaltres:

  1. En el seu conjunt, la capacitat docent de la UAB puja un 7,74%. Per un mateix nombre de PDI es poden impartir pràcticament un 8% més de classes. Malauradament, les xifres confirmen les afirmacions que reiteradament hem anat fent des de CGT sobre aquest tema (aquí podeu trobar-ho publicat a El País) i deixen al descobert les informacions errònies difoses reiteradament pel vicerector Donaire. Quantificat en volum docent equivalent a una dedicació a temps complert, el model genera un excedent de 164,4 professors/es.
  2. L’excedent de plantilla que genera el model afecta al 72% (42 dels 56) departaments de la UAB. Aquest model pretén reduir el PDI de la UAB de manera similar a l’intent que va protagonitzar el vicerector Senar durant el curs 2011 – 2012. Dues vies diferents per arribar al mateix camí.
  3. En el document s’explica també com els departaments hauran de començar a aplicar les retallades de plantilla el proper curs.

Presentem un document amb el càlcul de les plantilles dels diferents departaments, abans i després de l’aplicació del model.

En definitiva, s’amplia la dedicació laboral del PDI canviant la manera en com es comptabilitza la docència. Aquest increment té uns efectes catastròfics sobre la plantilla i, previsiblement, sobre la qualitat de la docència que en resultarà. Preveient aquesta situació, des de CGT ens vam aixecar de la darrera mesa negociadora i vam instar als companys i companyes de la resta de seccions sindicals a no donar cobertura a aquestes mesures que suposen una degradació de la qualitat de la UAB, tant de les condicions de treball del PDI com de la docència que oferim.

Emplacem novament a la resta de sindicats a rebutjar de manera clara e inequívoca aquests intents de l’Equip de Govern i del vicerector Donaire de retallar la plantilla de PDI de la UAB a força d’augmentar la jornada laboral de la resta.

Quan disposem d’informació més detallada continuarem informant. En tot cas, la consideració de la dedicació variable en funció dels trams, no altera signitivativament l’escenari descrit.

Secció sindical de CGT-UAB, 10 de març de 2014

Anuncis

El vicerrector Donaire vol que treballis per sobre del que exigeix el decret Wert

Companya, company,

Fa dues setmanes us vam enviar un comunicat amb informació relativa al model de dedicació docent que pretén aprovar l’Equip de Govern així com dels tripijocs del Vicerector Donaire per fer-ho.

En aquest període Donaire ha anat canviant diverses vegades el seu model. La darrera d’elles és la que va presentar el dimarts 26 a una reunió amb directores i directors de departaments. Ho podeu consultar aquí. Finalment, el Consell de Govern en la sessió del 23-I-2014 va aprovar aquesta versió.

1.- EL DECRET WERT: UNA EXCUSA PER AUMENTAR EL NOSTRE TREBALL

El document en qüestió presenta tant una nova proposta de còmput de l’activitat docent com un nou règim de dedicació del professorat de la UAB.
En relació al model de còmput, la proposta de Donaire segueix en la línia que ja denunciàvem: una forta reducció de les hores d’activitat docent reconeguda al professorat per cada grup impartit. En funció del nombre d’estudiants i del règim de dedició, la nova versió del model Donaire pot arribar a suposar un increment de quasi un 50% en les hores de docència presencial respecte al model actual (que ja no tindrà en compte el temps de preparació de classes). Ho podeu veure amb més detall al document adjunt (versió actualitzada).

Com ja no es tindrà en compte la preparació de classes en el còmput docent, com fins ara, les mateixes hores de classe valdran menys. I es promou una idea de PDI que va a fer classes sense preparar, amb les mans a les butxaques. El teu temps de preparació de classes ho aportaràs tu, pel teu compte, fora del temps que la UAB et reconeixerà. Això és promoure la docència d’excel·lència?

2.- EL NOU MODEL DE DEDICACIÓ SANCIONA QUE ENS VALORIN PELS NOSTRES DINERS I NO PEL NOSTRE TREBALL

El Model Donaire sanciona la Universitat com un lloc de mercadeig i al PDI com a agents comercials. En establir criteris per justificar la reducció de docència del PDI posa al mateix nivell la Investigació d’alt nivell i l’obtenció de diners. Si aconsegueixes molts diners tindràs una consideració major que si solament investigues amb rigor, serietat i reconeixement científic.

Si la teva investigació està en certs àmbits de les Ciències Socials o les Humanitats (on no es gestionen partides econòmiques tan elevades com en altres àmbits), si la teva investigació no és d’interès per a les corporacions, bancs i multinacionals que aporten grans sumes o si la teva investigació segueix línies crítiques o heterodoxes que no paga “el mercat”, no tindràs la mateixa consideració que qui aconsegueixen “molts diners”.

En aquest sentit, la proposta de Donaire conté elements força “sorprenents” dels quals destaquem, de moment, el següent:

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo – l’anomenat “decreto Wert” – estableix que els diferents règims de dedicació docent del professorat universitari s’han de modular d’acord al que estableix l’apartat 4 del article 6 de l’esmentat Real Decreto-ley:

No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar en función de la actividad investigadora reconocida de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y que haya dado lugar a la percepción del complemento de productividad previsto en el artículo 2.4 del mismo, y atendiendo a las siguientes reglas: […]”

L’article 2.4 en qüestió diu:

4. Complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:
4.1 El profesorado universitario podrá someter la actividad investigadora realizada cada seis años a una evaluación, en la que se juzgará el rendimiento de la labor investigadora desarrollada durante dicho período.

Tanmateix el Vicerector Donaire proposa (punt 4.3 en la versió final aprobada pel Consell de Govern) que:

4.3  L’activitat de transferència de tecnologia o coneixements que aporti a la UAB recursos generats per convenis, realitzada amb empreses o institucions públiques o privades, també podrà modular la dedicació docent del professorat responsable de l’activitat, sempre que estigui en règim de dedicació completa i d’acord amb els criteris següents […]:

Té el Vicerector Donaire i l’Equip de Govern la potestat jurídica per modificar el que estableix un Real Decreto-ley? Ho dubtem. Ha valorat les conseqüències jurídiques que podria tenir per a ell i per a l’Equip de Govern aquestes mesures si s’aprovessin i algú ho denuncies, per exemple, al Tribunal de Cuentas? Ho dubtem.

3.- ESTÀ INVESTIGANT QUI OCUPA UN ALT CÀRREC (VICERECTOR PER EXEMPLE) I POT OBTENIR UN TRAM DE GESTIÓ?

El Model de Dedicació del Vicerector Donaire equipara la investigació al fet d´ocupar un càrrec de gestió d’alt nivell, que és el que permetria aconseguir un Tram de Gestió. Es prepara l’Equip de Govern per quan deixin els seus actuals càrrecs, i continuar amb reducció de docència com ara que els ocupen?

El Real Decreto-ley abans esmentat determina que els diferents règims de dedicació docent del professorat universitari s’han de modular d’acord al recollit a l’apartat 4 del article 6, segons el que reproduíem més amunt, sense que en cap cas es faci menció a trams de gestió.

Tanmateix, el Vicerector Donaire estableix en el punt 2.5 del seu document que:
[…] es podrà comptabilitzar com un tram de recerca un únic tram de gestió reconegut per a aquell professorat que estigui en un règim de 32 crèdits”.

Té el Vicerector Donaire i l’Equip de Govern la potestat jurídica per modificar el que estableix un Real Decreto-ley? Ho dubtem. Ha valorat les conseqüències jurídiques que podria tenir per a ell i per a l’Equip de Govern aquestes mesures si s’aprovessin i algú ho denunciés? Ho dubtem.

4.- SI ETS CATEDRÀTIC NO SE T’APLICARÀ EL DECRET WERT, PERÒ SI TENS UNA ALTRA CATEGORIA SÍ

El nou Model de Dedicació rebaixa les exigències del Decret Wert per obtenir reducció de docència, però solament per a Catedràtics i Catedràtiques. Si no ho ets, no obtindràs aquest benefici. Així que el Model Donaire sanciona la jerarquització a la nostra Universitat, aplicant la “Llei de l’Embut”: quanta més alt a la jerarquia més privilegis.

El Real Decreto-ley  abans esmentat fixa que els catedràtics, per a estar en el règim de dedicació de 16 ECTS, cal que (veure article 6 apartat 4):

“Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 16 créditos ECTS quien se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: […]

– Catedráticos de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.”
Tanmateix, el Vicerector Donaire estableix en el punt 2.2 subapartat b del seu document que:

“2.2. La dedicació docent del professorat permanent de la UAB en règim de dedicació exclusiva serà de 16 crèdits en els casos següents:

(a) Catedràtics i professors titulars d’universitat o d’escoles universitàries, catedràtics laborals i professors agregats amb tres o més avaluacions positives entre trams de recerca i trams de transferència estatals o autonòmics, la més recent de les quals s’hagi obtingut en els darrers sis anys.”

Té el Vicerector Donaire i l’Equip de Govern la potestat jurídica per modificar el que estableix un Real Decreto-ley? Ho dubtem. Ha valorat les conseqüències jurídiques que podria tenir per a ell i per a l’Equip de Govern aquestes mesures si s’aprovessin i algú ho denunciés? Ho dubtem. Nota: en la versió finalment aprovada pel Consell de Govern del 23-I-2014, l’Equip de Govern ja no es va a atrevir a mantenir la proposta.

5.- EL “MODEL DONAIRE” ENS PORTA MES ENLLÀ EN RETALLADES, SOBRE-TREBALL I PRECARITZACIÓ, EN LA LÍNIA DE LA GENERALITAT, L’ ESTAT ESPANYOL I EUROPA

Tal com ja dèiem en el comunicat anterior, en un context en què hem hagut de patir multitud de retallades (sous, pagues extres, més impostos, més precarització, etc.) què suposarà el “model Donaire” si s’aprova tal com està?

(1) Més retallades per la via de reduir les hores d’activitat docent reconeguda al professorat per cada grup impartit: Més (treball) per menys (salari).

(2) Més mercantilisme i més desigualtat de tracte per la via de mantenir i potenciar situacions de privilegi de determinat professorat funcionari premiant les seves activitats “privades” en el si de la UAB, o de beneficiar a la jerarquia universitària.

(3) Més precarietat si s’incrementa la capacitat docent de la plantilla i es manté o es redueix l’oferta docent, ja que aleshores resultarà més fàcil aplicar les retallades que es derivaran de la nova reducció de pressupostos anunciada per la Generalitat de Andreu Mas-Colell (en total consonància amb el Govern de Mariano Rajoy i l’Europa d’Angela Merkel).

CGT informa sobre la situació dels titulars interins

Des de la secció sindical de CGT a la UAB volem informar dels següents fets en relació el nomenament de professors titulars d’universitat (TU) interins d’aquest setembre. 

1. El 15 de setembre i en dies posteriors des de l’Àrea de personal acadèmic de la UAB es van nomenar 11 professors TU amb caràcter interí, procedents de places de PDI contractat temporals, principalment lectors/es.

2. Tots aquests/es professors van signar l’acceptació del nomenament i, al cap d’uns dies, van rebre una còpia del nomenament, en un document diferent i signat pel Vicerector Donaire on s’hi indicava textualment que el nomenament tenia, com a data de finalització el dia 31 d’agost de l’any 2014.

3. Des de la secció sindical de CGT vam sol·licitar una còpia bàsica dels nomenaments de TU interins del curs 2012/2013 (efectuats pel Vicerector Barbé i, posteriorment, pel mateix Donaire) i dels del curs 2013/2014. Comparant-los vam poder comprovar que en els nomenaments del curs 2012/2013 no s’hi indicava aquesta limitació temporal de la seva vigència. En altres paraules, en contra del que s’havia fet fins ara i dels compromisos de l’Equip de Govenr amb els caps de departament pel que feia a la situació dels lectors de cinquè any amb l’acreditació de TU de l’ANECA, el redactat dels nomenaments deixava entendre que la seva vigència era només per l’actual curs.

4. Al respecte membres d’aquesta secció sindical van interpel·lar tant en el Consell de Govern del mes d’octubre com en el darrer Claustre General al Rector Sancho i al Vicerector Donaire. En tots dos casos la resposta que es va obtenir és que pel curs actual s’havia procedit com en l’anterior i, al mateix temps, se’ns va garantir que els nomenaments, dins la seva interinitat, no finalitzaven el 3 d’agost.

5. En els primers dies de novembre un dels nostres delegats sindicals va fer arribar una còpia dels nomenaments dels dos cursos al Vicerector Donaire, fent notar les diferències en el redactat. Pocs dies després, la pràctica totalitat dels professors TU interins nomenats el curs 2013/2014 van remetre al mateix vicerector una carta exposant el mateix problema.

6. Finalment, amb data de 11 de novembre tots els nomenaments de TU del curs 2013/2014 han estat esmenats, i se’ls ha tret la limitació temporal del 31 d’agost. En definitiva, no s’hi especifica que siguin només vigents pel curs 2013/2014. 

Davant d’aquests fets des de la secció sindical de CGT a la UAB ens volem felicitar del canvi en els nomenaments del professorat TU interins. Som plenament conscients que la interinitat d’aquests nomenaments manté en una situació de precarietat al professorat afectat, amb drets laborals i salarials retallats i amb greus dificultats per accedir al sistema públic de recerca. No obstant, considerem també que els fets exposats mostren que la unitat del col·lectiu afectat i la coordinació amb els sindicats ha fet possible assolir millores tangibles com ho és el fet que la temporalitat del nomenament no estigui limitada per condicions alienes al futur de la plaça que ocupen.  

Bellaterra, 4 de desembre de 2013

8 de març: desigualtats de gènere a la UAB

Avui és 8 de març. Un any més. I aquest 8 de març arriba amb notícies alarmants de l’impacte negatiu de la crisi en les desigualtats de gènere, en perjudici de les dones. A les universitats i en l’àmbit de la recerca hem vist com les dones pateixen situacions de precarietat i abandonament superiors a les dels seus companys homes. Continua llegint

Resolució d’inspecció de treball davant de la situació dels associats. Reclamació de diners

Davant la resolució d’inspecció de treball, facilitem un PROTOCOL PER A RECLAMAR la part del sou que no es va cobrar.

Mostrem 3 casos d’associats, del departament del Rector, que estan al 200% de la seva càrrega docent.

També podeu consultar la resolució d’inspecció de treball.

Inspecció de treball reconeix que alguns departaments de la UAB es computava de manera irregular la jornada laboral del professorat associat

resolucio_inspeccioVeure denúncia presentada aquí: https://cgtuab.files.wordpress.com/2016/03/discriminacic3b3-associats.pdf

Campanya STOP repressió a la UAB

Companys i companyes,

Com molts de vosaltres ja sabeu, el passat dia 14N, dia de la darrera Vaga General, i un cop finalitzada la manifestació sindical de la tarda, a Barcelona, es van produir un seguit de càrregues per part dels Mossos d’Esquadra que van provocar diversos ferits de consideració, d’entre les quals, l’Esther Quintana, una noia que va perdre un ull arran de l’impacte d’un projectil (http://www.youtube.com/watch?v=ksm7f3ey1bc).

El cas ha trencat el silenci mediàtic, ja que les filmacions de manifestants, de mitjans de comunicació i el testimoni de desenes de persones ha contradit la versió inicial del Departament d’Interior, que seguia sostenint que no es van disparar de bales de goma i que la fatal agressió podia haver estat fruit d’uns altres manifestants violents  – Podeu veure els seguiment que han fet els mitjans de la notícia a: http://ojocontuojo.wordpress.com/

Com a  secció sindical de la CGT a la UAB,  i en tant que treballadores i treballadors que sovint ens hem hagut de manifestar per reivindicar els nostres drets, volem fer una crida al conjunt de la comunitat universitària  per tal de poder fer arribar el suport i la solidaritat  a l’Ester, i tal i com ja s’ està fent en diferents entitats, centres de treball i espais socials.  Us emplacem a ser a la Plaça Cívica el proper dimarts dia 11 de desembre, de 13:00 a 14:00 del migdia per tal de poder-nos fer fotos de grup, amb un ull tapat, i així poder-les enviar a la web de campanya que abans us facilitàvem.

Esperem que finalment es puguin aclarir els fets, identificar els responsables i fer efectives les dimissions que corresponen. Però sobretot esperem que es faci efectiva la prohibició de les bales de goma, una demanda que alguns col-lectius, entitats, sindicats i partits fa ja anys que demanem. http://stopbalesdegoma.org/ Encara que expressem la nostra més profunda repulsa enfront de la violència policial, sigui el que sigui l’armament emprat.

BCN: 14N Vaga General: Manifestació 18h a Jardinets de Gràcia (Diagonal / Passeig de Gràcia)

Barcelona: 14 de novembre 2012, Vaga General

  • Piquets informatius a la UAB 6:45h plaça cívica.
  • Manifestació unitària 18 hores a Jardinets de Gràcia (Diagonal / Passeig de Gràcia)

La CGT ha convocat jornada de Vaga General el proper 14 de Novembre, coincidint així amb la convocatòria d’altres organitzacions sindicals en tot el país. Aquest acord contempla que la CGT manté la seva pròpia convocatòria, les seves pròpies reivindicacions i objectius, i que desenvoluparà les seves accions i manifestacions de forma diferenciada. Continua llegint

Comunicat de la CGT de les Universitats Públiques Catalanes

El sistema universitari català es troba en aquest moments en estat de shock com a producte directe de les polítiques aplicades pel govern de CIU i del PP, que pretenen una transformació radical de la universitat: cada vegada més inaccessible, més precaritzada i al servei d’uns interessos concrets.

No es tracta només de retallades, no és tan sols conseqüència d’una suposada crisi, és una planificació que ve de lluny. Cap dels sectors que composen la universitat pública: alumnat, personal d’administració i serveis, professorat i personal investigador, queda fora d’aquesta agressió política, ja que és el conjunt el que és atacat. Continua llegint

Avui han estat elles, demà qualsevol de nosaltres!!

Denunciem la criminalització i repressió del moviment sindical promoguda pels Governs de la dreta extrema de CiU i del PP. En aquesta ocasió ha estat la companya Laura Gómez, Secretària d’Organització de CGT, detinguda quan anava a treballar. Avui l’han posat en presó preventiva incondicional. Se li imputen suposats delictes per incendi i danys a la Borsa de Barcelona quan, de fet, solament va participar en una performance de denúncia.
Continua llegint