Bolonya 2.0: modificació dels plans d’estudi

Companya/ company

Fa uns dies us vam adreçar un escrit on detallavem, en base la informació a la qual havíem accedit, les claus de la propera reforma dels plans d’estudi de grau i màsters. Actualment estem en disposicio d’oferir-vos l’esborrany del Proyecto de R.D. por el que se modifica el R.D. 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el R.D. 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (hi podeu accedir directament a partir d’aquest enllaç).

Del document us volem remarcar algunes parts del text:

Referent als graus:
Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Grado serán elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto. En la elaboración de los planes de estudios, la Universidad primará la formación básica y generalista y no la especialización del estudiante” (p2)

Referent a les mesures transitòries:
A los estudiantes que hubiesen iniciado grados de 240 créditos, que posteriormente pasen a ser de 180 créditos, les será de aplicación el presente Real Decreto y no las disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios.” (p. 3)

 

Referent al període d’implentació:
Disposición Adicional Primera. De los nuevos planes de estudios de titulaciones de grado de 180 créditos.
Las Universidades podrán implantar los planes de estudio de las titulaciones de Grado de 180 créditos, a partir del 30 de septiembre de 2015
“. (p. 3)

Sense afegir més consideracions sobre el contingut de l’esborrany de Reial Decreat a les que ja us vam fer arribar el passat 12 de novembre, volem remarcar que el document va estar en tràmit d’exposició pública entre els dies 12 i 29 de septembre. Al respecte, demanem a l’Equip de Govern que a fi de promoure la transparència i la informació al conjunt de la comunitat universitària, detalli les següents qüestions:

– Durant el període d’exposició pública, l’equip de govern de la UAB de manera directa o a través de l’ACUP o la CRUE o alguna altra instància ha formulat alguna al·legació o suggeriment al text del projecte del Reial Decret?

En cas afirmatiu, en quins termes?

Tot confiant que l’Equip de Govern contribuirà a resoldre dubtes sobre el futur de l’oferta docent pública i de les plantilles de professorat que ara mateix preocupen a una part important de la nostra comunitat, rebeu una cordial salutació.

Secció sindical de CGT a la UAB

Bellaterra, 20 de novembre

Anuncis

Els comentaris estan tancats.