El model de dedicació docent i els tripijocs del Vicerector Donaire

Malgrat que des de l’Equip de Govern de la UAB se’ns vulgui fer creure el contrari, l’aplicació de la dedicació variable que estableix per als funcionaris l’anomenat “decreto Wert” és perfectament compatible, en termes legals, amb l’actual sistema de còmput de la docència.

El canvi de còmput de l’esforç docent del professorat que proposa el Vicerector Donaire suposarà un empitjorament de les condicions de treball del professorat. La majoria haurà de fer més docència que la que fa ara i els/les professores amb una dedicació docent de 16 crèdits veuran reduïdes molt poc les hores de classe que hauran d’impartir respecte les que fan ara.

Lluny de ser un imperatiu legal, el nou model és una decisió política que portarà inevitablement a una reducció de la plantilla de la Universitat.

El document que us presentem sintetitza una informació que considerem necessària per desemmascarar  les veritables intencions el Model de Dedicació Docent que proposa el vicerector.

Antecedents

L’abril del 2012 es va aprovar el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo –“l’anomenat “decreto Wert” que, entre d’altres mesures, estableix en el seu títol II un règim de dedicació variable en les obligacions del professorat funcionari de les universitats. Com sabeu, s’estableixen tres perfils de dedicació, en funció de les avaluacions positives rebudes sobre l’activitat investigadora: 16 crèdits ECTS, 24 crèdits ECTS i 32 crèdits ECTS.

Atesa la indefinició del Real Decreto pel que fa a l’aplicació pràctica de la mesura (no estableix cap equivalència entre ECTS i hores d’activitat docent del professorat) la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades va emetre el 2 de juliol de 2012 una nota aclaratòria que va pactar amb la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (veure pàg. 23 primer paràgraf de la columna de la dreta del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 27 de juny de 2012).

“Una vez más se subraya que corresponde a las Universidades, en ejercicio de su competencia, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa tanto estatal como autonómica, traducir en cada caso concreto esta referencia legal a número de horas de actividad docente, siendo a este respecto de obligada referencia el Real Decreto 898 de 1985 sobre régimen del profesorado universitario que establece un régimen de dedicación compuesto por bloques de actividad del docente en conexión con el alumno”.

Per altra banda, no hem d’oblidar que en relació al Real-Decreto, les rectores i rectors de la majoria d’universitats catalanes, entre elles la UAB, van publicar un article titulat “Universitat, Justícia, Societat” en el que hom pot llegir:

“Els responsables de les universitats estem obligats, naturalment, a complir el que estableix la llei, al marge de si considerem les mesures justes o injustes. Però també estem obligats a manifestar quan creiem que la mesura no és apropiada o és injusta i hem de treballar perquè tan aviat com un nou marc legal ho permeti, la situació es reverteixi”.

Què ha quedat de tot plegat en el cas de la UAB?

El Regim de dedicació docent a la UAB

El 16 de novembre de 2012 els representants sindicals vam tenir una primera reunió amb el llavors Vicerector de Personal Acadèmic, Dr. Jordi Barbé. En aquesta reunió, de caràcter informatiu, se’ns va posar sobre la taula la voluntat de l’Equip de Govern d’aplicar tant el règim de dedicació variable contemplat al Real Decreto-ley (professorat a 16, 24 i 32 ECTS) com un model de còmput de l’activitat docent.

Tot i les discrepàncies que es van suscitar, hem d’agrair públicament al ex-Vicerector Barbé el seu tarannà dialogant, obert i transparent. En front això, que tenim a hores d’ara?

Un Vicerector, Donaire, que porta prop d’un any elucubrant sobre models de dedicacions docents sense que fins ara hagi estat capaç de posar sobre la taula de la Mesa Negociadora amb els Sindicats una proposta concreta o un document de treball operatiu. Al respecte, us recordem la nota informativa que es va veure obligada a publicar el passat divendres la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador. Malgrat l’absència d’informació oficial, tenim constància de presentacions amb Power Point en què s’esbossen algunes de les línies mestres de la política que pretén establir Donaire i l’Equip de Govern. Pensem que en una qüestió d’importància estratègica com és el model de dedicació docent, l’Equip de Govern hauria d’haver apostat per la transparència davant tota la Comunitat Universitària, ateses les implicacions que tindrà, si se surten amb la seva, sobre la plantilla del PDI de la UAB.

El nou “model de dedicació docent Donaire” (versió final aprovada al Consell de Govern de 23-I-2014)

Per valorar els efectes del “model Donaire” cal tenir ben present que  seria perfectament legal introduir els tres perfils de dedicació docent previstos en el “Decreto Wert” tot mantenint el sistema actual de còmput de l’activitat docent del professorat vigent a la UAB.

És a dir, el canvi que proposa en el sistema de còmput del “model Donaire” i l’Equip de Govern no és resultat d’un imperatiu legal: és una decisió política amb conseqüències sobre la plantilla. L’única exigència legal a dia d’avui es establir 3 règims de dedicació docent (a 16, 24 i 32 ECTS).

Una  vegada establerta l’equivalència entre ECTS i hores (la proposta que li va presentar  la JPDI i del Comitè en la Mesa del 19 d’abril passat, que encara ara no ha respost, era de 32 ECTS equivalents a 560 hores d’activitat docent amb una presencialitat màxima de 240 hores; 24 ECTS són 420 hores d’activitat docent amb una presencialitat màxima de 180 hores i 16 ECTS 280 hores d’activitat docent amb una presencialitat màxima de 120 hores) per copsar adequadament el “model Donaire” cal comparar quina seria l’activitat docent exigible al professorat aplicant el règim de tres perfils docents previstos al “Decreto Wert” amb l’activitat resultat d’aplicar el “Model Donaire” enfront del sistema de còmput actualment vigent.

Efectes del “Model Donaire” (Els càlculs s’han realitzat a partir de la versió final del model de dedicació acadèmica aprovat en el Consell de Govenr del 23-I-2014)

Què diu el sistema de còmput de l’activitat docent vigent a la UAB?

Pel cas de les assignatures de grau, es fixen tres factors de càlcul: docència presencial; temps de preparació; i tasques de tutorització, seguiment i avaluació segons els següents paràmetres d’acord a les normatives recollides “Política de programació docent en els nous graus” aprovada en el “Consell de Govern de 21 d’abril de 2010:

  • Docència presencial: crèdits ECTS*25*(% de presencialitat) (segons l’escalat fixat en el punt 2.1 del document de programació docent. Com a referència es pren un factor de presencialitat del 33% si bé en el curs 2012-2013 s’ha baixat al 30%). En el cas d’una assignatura de grau de 6 ECTS (la majoria) i suposant un factor de presencialitat de només el 30%, això suposa 45 hores presencials pel professor (= 6 ECTS*25*0.30).
  • Temps de preparació: hores de docència presencial*1 (és a dir, una hora addicional per cada hora de docència presencial). D’aquesta manera, per a una assignatura amb 45 hores presencials s’han d’imputar 45 hores de preparació.
  • Tasques de tutorizació, seguiment i avaluació d’activitat dirigida: (ECTS / 6) x 1.5h x n. estudiants = (ECTS /4) x n estudiants. Cal tenir en compte que segons l’annex I del text refós del “Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona” el total d’alumnes d’una assignatura de grau s’arrodoneix a la vintena més propera (és a dir, si l’assignatura compta amb 23 alumnes, se’n computen únicament 20; si en té 31 se’n computen 40 etc.). Així, per exemple, per a una assignatura de 6 crèdits ECTS amb 60 estudiants matriculats, se’n considerarien (6/6)*1.5*60 = 90 hores . 

Per tant, amb el model de còmput actual, les hores d’activitat docent reconegudes en una assignatura de 6 ECTS de 45 hores presencials és de 180 hores (45 presencials + 45 de preparació + 90 de tutorització i seguiment). (Nota: observeu que per establir la càrrega lectiva es requereix conèixer el nombre d’estudiants matriculats, sovint impossible en el moment que els departaments aproven els seus plans docents (mesos de maig – juny) es desconeix quants alumnes estaran matriculats en el curs següent. La pràctica seguida per molts departaments és realitzar una estimació a partir del nombre de matriculats en el curs anterior i, en cas que no existeixi l’ assignatura esmentada, s’utilitza el nombre de places ofertes per la Facultat en el grau, dividit pel número de grups que s’impartiran.)

Per tant, amb el model de còmput actual, les hores d’activitat docent reconegudes en una assignatura de 6 ECTS de 45 hores presencials és de 180 hores (45 presencials + 45 de preparació + 90 de tutorització i seguiment).

Què diu el model aprovat en el Consell de Govern del 23-I-2014?

  • Docència presencial: com ara.
  • Temps de preparació: 0
  • Tasques de tutorizació, seguiment i avaluació d’activitat dirigida en graus i mestratges regulats: hores de docència presencial*factor de modulació. El factor de modulació el calcula de la com: 1 + 0,5 + 0,2*((número de la desena en la qual es troba el nombre d’estudiants matriculats) – 1). En el cas d’una assignatura amb 60 estudiants matriculats (i que, per tant, es troben en la setena desena: la que va de 60 a 69) el factor de modulació seria 1 + 0,5 + 0,2*(6) = 2,7.

Per tant, amb el model aprovat, les hores d’activitat docent reconegudes en una assignatura de 6 ECTS de 45 hores presencials és de 121,5 hores (45 presencials* 2,7 de factor de modulació per tutorització i seguiment).  Resulta doncs 58,5 hores menys que en el model actual!!! El model de dedicació “Donaire” elimina el reconeixement del temps de preparació i modifica la ponderació de les tasques de tutorització, seguiment i avaluació

Què passa ara si comparem el model de còmput actual amb el model aprovat en el Consell de Govern del 23-I-2014 considerant els tres règims de dedicació fixats en el “Decreto Wert”? Vegem-ho: (Nota:per tal de disposar d’un escenari homogeni de comparació considerem en tots dos casos una assignatura de grau de 6 ECTS amb 45 hores de presencialitat sense desdoblaments. Així mateix considerem que hi ha 60 estudiants matriculats. L’extensió a d’altres escenaris amb diferent nombre d’estudiants matriculats és immediata a partir del recollit en l’epígraf “Què diu el sistema de còmput de l’activitat docent vigent a la UAB?” d’aquest comunicat. S’estableix una equivalència entre crèdits ECTS del professorat i hores d’activitat docent d’acord a la proposta de la JPDI i Comitè (que, en aquest cas, coincideix amb la del Model Donaire aprovat): 32 ECTS de dedicació equivalent a 560 hores d’activitat docent; 24 ECTS a 420 i 16 ECTS a 280 hores. La docència presencial màxima en la proposta de la JPDI i Comitè era de 240 pel professorat a 32 ECTS; 180 pel que estigui a 24 ECTS i 120 pel que estigui a 16 ECTS. En el Model Donaire els valors respectius són de 240 hores presencials màximes per al professorat a 32 ECTS; 200 pel que estigui a 24 ECTS i 160 per al professorat a 16 ECTS).

Professorat amb règim de dedicació de 24 ECTS segons “Decreto Wert”:

 

Model actual

“Model Donaire”

Activitat docent total exigible en hores

420

420

Presencialitat màxima exigible

180 (veure disposició transitòria tercera)

200

Hores d’activitat docent reconegudes per grup 

180

121,5

Nombre de grups a impartir per complir amb la docència exigible

2,33 ( = 420/180)

3,46 (=420/121,5)

Hores de docència presencial que cal fer

105 (=2,33*45)

155,56 (=3,46*45)

Alumnes que cal tutoritzar

140 (=60*2,33)

207,41 (=60*3,46)

Professorat amb règim de dedicació de 16 ECTS segons “Decreto Wert”:

 

Model actual

“Model Donaire”

Activitat docent total en hores

280

280

Presencialitat màxima exigible

120 (veure disposició transitòria tercera)

160

Hores d’activitat docent reconegudes per grup 

180

121,5

Nombre de grups a impartir per complir amb la docència exigible (veure)

1,56 ( = 280/180)

2,30 (=280/121,5)

Hores de docència presencial que cal fer

70 (=1,56*45)

103,70 (=2,30*45)

Alumnes que cal tutoritzar

93,33 (=60*1,56)

138,27 (=60*2,30)

Professorat amb règim de dedicació de 32 ECTS segons “Decreto Wert”:

 

Model actual

Model “Donaire”

Activitat docent total en hores

560

560

Presencialitat màxima exigible

240 (veure disposició transitòria tercera)

240

Hores d’activitat docent reconegudes per grup

180

121,5

Nombre de grups a impartir per complir amb la docència exigible

3,11 ( = 560/180)

4,61 (=560/121,5)

Hores de docència presencial que cal fer

140 (=3,11*45)

207,41 (=4,61*45)

Alumnes que cal tutoritzar

186,67 (=60*3,11)

276,54 (=60*4,61)

En un context en què hem hagut de patir multitud de retallades (sous, pagues extres, més impostos, més precarització, etc.) què suposarà el “model Donaire”?

Més retallades per la via de reduir les hores d’activitat docent reconeguda al professorat per cada grup impartit i més alumnes que supervisar, tant si el nombre d’estudiants és de 60, com l’utilitzat a l’exemple,  com si és qualsevol altre: ho podeu veure amb molt més detall aquí.

Així mateix, si s’incrementa la capacitat docent de la plantilla i es manté l’oferta docent, aleshores resultarà més fàcil aplicar les retallades que es derivaran de la nova reducció de pressupostos anunciada per la Generalitat.

Fes números i veuràs…

Els comentaris estan tancats.