Carta oberta al PDI i, en especial, als i les caps de Departament

Benvolgut company/benvolguda companya
Molt probablement en el teu Departament en les darreres setmanes esteu planificant l’oferta i horaris de la docència de grau i màster i definint els plans docents dels diferents professors/es. Arribat aquest punt també esteu definint les propostes de contractació de cara al curs vinent. Totes aquestes activitats, ja de per si complexes i sovint feixugues, enguany les hem de realitzar enmig d’un garbuix d’instruccions contradictòries, unes d’elles explícites però d’altres molt més implícites.
Davant de tot això, volem recordar-vos els dos fets següents:

  • La dedicació docent màxima del professorat a temps complert de la UAB, a l’espera de veure com es concreta el RD 14/2012 (el “Decret Wert”) és de 560 hores, segons estableix la reglamentació interna de la UAB. Aquest fet invalida els càlculs de necessitats docents efectuats al llarg del curs per l’anterior Vice-rectorat de Personal Acadèmic sobre la base d’una dedicació de 660 hores. Aquest fet va quedar patent en la vista duta a terme el passat dijous 14 de juny a Inspecció de Treball arran de la denúncia presentada per CGT.
  • A data d’avui no s’ha aprovat en cap sessió del consell de Govern (o de comissió delegada) un llistat de places a deixar de dotar o amortitzar.

En conseqüència, a data d’avui els paràmetres per a definir els encàrrecs docents dels diferents departaments de la UAB segueixen sent equivalents als que han regit durant el curs 2011/2012. Per aquesta raó, demanem als i les caps de Departament que s’abstinguin d’aplicar la reducció de places que a finals de maig va intentar promoure el Vice-rector M. A. Senar sobre les bases d’unes fitxes de departament sense base legal.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.